راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد اجاره سالن اجتماعات – آمفی تئاتر

دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد قراردادهایی برای «اجاره با خادم»، «اجاره سالن اجتماعات»، «قرارداد صلح برای مراسم ختم در شبستان مسجد» و «قرارداد کار موقت برای خادم»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم ۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلی مستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلی مستاجرین (فرم۲)»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۲)» و «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۲)» تنظیم نموده است که کارگزاران مسجد می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها در امور ذکر شده، از بوجود آمدن مشکلاتی که گاهی به شأن مسجد آسیب می‌زند و یا حقوق آن را تضییع می‌کنند، تا حد زیادی جلوگیری نماید.

متن زیر نمونه قرارداد اجاره سالن اجتماعات/ آمفی تئاتر است یکی از این نمونه هاست:

نمونه قرارداد اجاره سالن اجتماعات/ آمفی تئاتر

بسمه تعالی

قرارداد اجاره سالن اجتماعات/ آمفی تئاتر

این قرارداد مستنداً به مواد۰۱ و ۰۰۱ و ۰۰۲ و ۰۰۱ و ۰۰۲ و ۶۴۴ و ۶۴۲ و ۶۷۲ و ۶۸۶ و ۶۲۱ و ۶۲۲ قانون مدنی فی مابین
طرفین قرارداد که ذیالً ذکر گردید منعقد و تمامی آن به موجب عقد خارج الزم که شفاهاً نیز انشاء گردید الزم االجرا و
الزم االتباع میباشد:
ماده ۰ :طرفین قرارداد
۱-۱ -موجر)طرف اول قرارداد(: مسجد …………………………………….. با شناسه ملی: …………………………………. بانمایندگی:
…………………………… فرزند: ………………… به شماره ملی: …………………….. تاریخ تولد: ……………… شناسنامه شماره :
……………….. محل صدور شناسنامه: ……………. شماره تلفن: ………………….. و شماره تلفن همراه: ………………………. به
نشانی و اقامتگاه قانونی: …………………………………………………………………………………………………………………… کد پستی:
. …………………………
۱-۲ -مستأجر)طرف دوم قرارداد( آقای/ خانم ………………………………………… فرزند: ………………. به شماره ملی:
…………………….. تاریخ تولد: …………………… شناسنامه شماره: …………….. محل صدور شناسنامه : ………………. شماره
تلفن: ………………………….. و شماره تلفن همراه:. ……………………………………………….. به نشانی و اقامتگاه قانونی:
………………………………………………………………………………………………………………………….. کد پستی: …………………… .
ماده ۰ -موضوع قرارداد :
این قرارداد جهت استفاده سالن اجتماعات/ آمفی تئاتر مسجد …………………………………….. واقع در
………………………………………………………………………………………………………………… با رعایت مقررات داخلی و صرفاً برای
برگزاری مراسم ………………………………………………………………. منعقد گردید.
ماده ۲-مدت قرارداد :
مدت قرارداد …………… روز به تاریخ………………………… لغایت …………………………. می باشد.
تبصره ۱ :شروع سانس از ساعت …………………… مورخ مذکور لغایت ……………………… میباشد.
ماده ۲ -اجاره بها:
اجاره بها برای کل ماده ۳ قرارداد مبلغ ………………………………………………… ریال می باشد که هم زمان با انعقاد قرارداد به صورت
یک فقره چک/ فیش بانکی به شماره ………………………………………نزد بانک ………………..و یا نقداً تحویل حسابداری مسجدگردید.
تبصره: مبلغ پرداختی مستاجر جهت شادی روح متوفی/ متوفیان در امورات مربوطه مسجد هزینه خواهد شد و در صورت احراز عدم
بضاعت مالی مستاجر، هیچ گونه وجهی از طرف وی به مسجد پرداخت نخواهد گردید.
ماده ۶-سایر موارد :
۴-۱:سالن مجهز به سیستم گرمایش/ سرمایش/ سیستم صوت و میکروفن/ ویدئو پروژکتور می باشد.
۴-۲:تهیه مواد مصرفی ، خدمه ، پذیرائی و آماده سازی سالن به عهده برگزار کننده مراسم)مستاجر( می باشد.
۴-۳:پس از انعقاد قرارداد در صورتی که مراسم به هر علت منتسب به مستاجر برگزار نگردد، هیچ گونه وجهی از اجاره بها مسترد
نمیگردد. اگر به موجب موارد مذکور برای مدتی مستأجر از مورد اجاره کسب انتفاع نکند به این نحو موجب کسر مال االجاره
پرداختی به موجر نخواهد بود.
۲
۴-۴ :برآورد خسارات احتمالی و اعالم هرگونه ضرر و زیان وارده به سالن و امکانات آن به عهده طرف اول قرارداد )موجر( بوده
و طرف دوم)مستاجر( تعهد مینماید در صورت بروز خسارت ، ضرر و زیان را طبق نظر طرف اول پرداخت نماید.
۴-۵ :تمامی مسائل و مواردی که مربوط به سازمان ها و نهادها اعم از شهرداری، بیمه، مالیات، دارائی، بهداشت، پلیس نظارت بر
اماکن، نیروی انتظامی و غیره به جهت فعالیت مستأجر در مورد اجاره بوده و همچنین مواردی که مستأجر نیاز به اخذ مجوز از
نهادهای مربوطه دارد تماماً بر عهده مستأجر بوده و موجر هیچگونه تعهدی در خصوص موارد مذکور ندارد.
۴-۶: کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از برگزاری مراسم و مسائل پیرامون آن متوجه مستاجر بوده و هیچ گونه مسئولیتی
متوجه طرف اول قرارداد نمیباشد.
۴-۷ :مستاجرمتعهد و ملزم به رعایت شئونات اسالمی و قانونی) وفق قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسالمی و …( از جمله
رعایت حجاب و پوشش اسالمی و شرعی از طرف کلیه مدعوین و حضار و نیز عدم استفاده از آالت موسیقی و …در حین برگزاری
مراسم میگردد و در صورت بروز رفتار یا گفتار مغایر این بند در وهله اول مسئولیت تذکر و رفع مشکل به صورت آنی با شخص
مستاجر بوده و در صورت عدم اقدام، موجر اقدام مقتضی) اعالم به نیروهای انتظامی و بسیج و امنیتی و عندالزوم نظامی و طرح
دعوی قضایی( را انجام مینماید.
۴-۸ :مستاجر حق استفاده از عین مستاجره را بالمباشره دارا می باشد و حق واگذاری سالن را به صورت کلی یا جزئی به شخص یا
گروه ، نهاد و اداره دیگری ندارد.
۴-۹ :مجلس ترحیم بدون واعظ و عالم ملبس به لباس روحانیت برگزار نخواهد شد و استفاده از افراد غیر روحانی برای سخنرانی
مطلقاً ممنوع بوده و در هر صورت مجلس بدون واعظ ملبس به لباس روحانیت برگزار نخواهد شد.
۴-۱۱ :مستاجر با علم و اطالع از شرایط و امکانات سالن، اقدام به عقد قرارداد نموده و از جزئیات مورد نظر بازدید بعمل آورده و
هیچ گونه ایرادی قابل قبول نبوده و طرف دوم کلیه ایرادات ناشی و حق فسخ ناشی از این موارد را از خود سلب و ساقط مینماید.
۴-۱۱ :نصب هر گونه پالکارد ، پوستر ، تابلو ، گل آرائی ثابت و … در داخل سالن و محوطه البی و حیاط بدون هماهنگی با
موجر ممنوع میباشد و در صورت اخذ اذن نیز نصب می بایست بدون آسیب به دیوار و ساختار مجموعه باشد.
۴-۱۲ :چک شماره ……………………عهده بانک ………………….به مبلغ ……………… ریال موضوع بند ۴-۴ به
منظور تأمین خسارات احتمالی بصورت امانی نزد موجر می باشد که در صورت ورود هر گونه خسارت ناشی از قصور و تقصیر، بی
احتیاطی ، عدم توجه به مفاد قرارداد ، مبلغ خسارت از محل چک مذکور قابل برداشت است. بدیهی است پس از اجرای مراسم و
تائید نماینده موجر دال بر عدم ورود خسارات چک مذکور عودت داده خواهد شد.
ماده ۵-حوادث قهری یا غیر مترقبه
هر گاه به علت حوادث قهری یا غیر مترقبه یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض
قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۴ -اقامتگاه طرفین
برابر ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی نشانی اعالمی مندرج در ماده ۱ برای ابالغ هرگونه اوراق و همچنین تشخیص صالحیت مراجع قضایی
است. لذا هرگونه تغییر در نشانی باید به صورت کتبی به طرف مقابل اعالم گردد.
ماده ۷-حل اختالف
در صورت بروز هر گونه اختالف درخصوص اجرای قرارداد یا اختالف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره
فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. مدیریت دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به
امور مساجد و یا کارشناس منتخب وی به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید که طرفین اذعان به قبول رای داور و الزم
االطباع بودن آن دارند.
۳
ماده ۸-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
اینقرارداد در ۲ نسخه واحد منعقد که حکم یکسان دارند.
توضیحات:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
موجر)طرف اول قرارداد( : مسجد…………………… مستأجر)طرف دوم قرارداد( : ………………………
امضاء و تاریخ امضاء و تاریخ
شاهد اول: آقای: ………………………………….. فرزند: ……………………………….. به شماره ملی: …………………………….
تاریخ تولد : ………………………. شناسنامه شماره : ………………………….. محل صدور شناسنامه : ………………………… شماره
تلفن:…………………………………… همراه : ………………………………. به آدرس و اقامتگاه قانونی
:………………………………………………………………………………………………………………………………..کد پستی ……………………………
امضاء و تاریخ: …………………..
شاهد دوم: آقای: ………………………………….. فرزند: ……………………………….. به شماره ملی: …………………………….
تاریخ تولد : ………………………. شناسنامه شماره : ………………………….. محل صدور شناسنامه : ………………………… شماره
تلفن:…………………………………… همراه : ………………………………. به آدرس و اقامتگاه قانونی
:………………………………………………………………………………………………………………………………..کد پستی ……………………………
امضاء و تاریخ: …………………..

منبع: www .masjed .ir

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.