راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)

نمونه قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)
ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده/فروشندگان ……………………………. فرزند …………. به شماره شناسنامه ………………….. صادره ازپ……………… کدملی ……………… متولد ………………………. ساکن …………………………………… تلفن …………………..

۱-۲ – خریدار/خریداران …………………………… فرزند …………. به شماره شناسنامه ………………….. صادره از……………… کدملی ……………… متولد ………………………. ساکن …………………………………… تلفن …………………..

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

مورد معامله : تمامی ششدانگ یک دستگاه موتورسیکلت ………………. مدل ……………………… به شماره بدنه ……………… و شماره پلاک …………………. به رنگ ………………….. بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و به تصرف خریدار در آمده است / یا / قرار است همزمان با انتقال رسمی در دفترخانه تحویل خریدار شود.

ماده ۳ : ثمن معامله

۳-۱ بهای معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ریال ) و با حروف ( ……………………….. ریال ) تعیین گردید .

۳-۲ همزمان با این توافق مبلغ به عدد ……………………….. ریال با حروف ( ……………………………………….. ریال ) نقداً / طی چک شماره ………………………. عهده بانک ………….. شعبه …………….. کد ………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده ثمن به عدد………………با حروف ( ……………………………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ : شرایط معامله

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ …………… در دفتر اسناد رسمی شماره ……….. به آدرس ………………………. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر بیان کننده تخلف نامبرده می شود .

۴-۲ – عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

۴-۳ – مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

۴-۵ – هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

۴-۶ – کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

۴-۷ – در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……………………………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

۴-۸ – مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

۴-۹ – در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( ………………………….. ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

۴-۱۰ – در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن قرارداد توسط خریدار، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را (در صورت تحویل شدن) مسترد نماید.

ماده ۵ : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

۵-۱ – چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

۵-۲ – پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۴.۵/۵ - (۴۶ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.