راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار – استخدام مسئول فنی

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین :

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند …………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………… کد پستی ……… .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

۲- نوع قرارداد :

قرارداد غیرموقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت معین
قرارداد معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

شرح وظایف مسئول فنی شرکت به قرار ذیل می باشد :

۱-۳ مسئول فنی موظف است که تمدید پروانه های ساخت را به موقع به مدیر عامل شرکت ابلاغ نماید و در صورت عدم اقدام ایشان، مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مربوطه گزارش نماید.

۲-۳ مسئول فنی ملزم به کنترل بهداشتی و کیفی کلیه بخش های مرتبط با تولید، انبار محصول نهایی و نیز کنترل بهداشت کارگران و دستگاه های تولید می باشد.

۳-۳ در موقع ساخت و ترکیب مواد مورد نظر شخصاً حضور داشته باشد و امور مربوطه را نظارت و سرپرستی نماید.

۴-۳ می بایست نظارت فنی و بهداشتی خود را به صورت ادواری به کارفرما گزارش دهد.

۵-۳ مسئول فنی می بایست نظارت مستقیم بر اجرای ضوابط بر چسب گذاری داشته باشد.

۶-۳ مسئول فنی در بخش مربوطه، ملزم به رسیدگی به شکایات واصله و پیگیری آن ها تا حصول نتیجه و پاسخگویی مقتضی می باشد.

۷-۳ نظارت بر شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودگی و آسیب دیدگی محصولات

۸-۳ در صورتی هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله، مطابق با آیین نامه با ایشان برخوردار خواهد شد.

۴- محل انجام کار :

بخش تولید و توزیع کارخانه به نشانی …………………. شماره تلفن ………….. و فکس …………….. می باشد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی :

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

…………….

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان……………….. محل امضاء و اثر انگشت مسئول فنی………………

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.