راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک
با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می­گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی­مابین؛

۱-۱ آقا/خانم ………………. فرزند ……………. به شماره ملی ……………………. و به نشانی ……………………… و شماره تلفن ثابت ………………… با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت آقا/خانم…………………….. فرزند ………………………. به شماره ملی ………………………. که به موجب وکالتنامه/قیم نامه/ وصیت نامه به شماره …………………… تاریخ تنظیم …./…../….. در دفترخانه شماره …………………….. به نشانی …………………….. منعقد شد، که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا فروشنده معرفی می­شود،

۲-۱ و از سوی دیگر آقا/خانم …………………… فرزند ……………………… به شماره ملی ………………………. و نشانی …………………… و با شماره تلفن ثابت ………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت آقا/خانم…………………. فرزند ………………………….. به شماره ملی …………………………….. که به موجب وکالتنامه/قیم نامه/ وصیت نامه به شماره ……………………. تاریخ تنظیم …./…../….. در دفترخانه شماره ………………………. به نشانی ………………………….. منعقد شد، که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا خردیدار معرفی می­شود، تحت مواد ذیل منعقد می­گردد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش یکدستگاه خودرو ……… از نوع ……………. مدل …………… شماره انتظامی ………………. شماره شاسی ………………….. شماره موتور …………………. رنگ …………….. سیلندر …………… که با تمامی متعلقات و منصوبات از جمله آچار چرخ، لاستیک زاپاس، سیستم پخش صوتی و ……..، ………..، ……….. می باشد.

۱-۲ سند خودروی موضوع قرارداد شش دانگ که پس از رعایت ماده ۴ قرارداد حاضر به خریدار انتقال قطعی داده خواهد شد.

۲-۲- خودروی موضوع قرارداد فاقد هرگونه عیب ظاهری و باطنی، و توسط نظریه کارشناس خودرو به تاریخ …./…./…. مورد تأیید قرار گرفت.

ماده سوم: مدت قرارداد

قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد مورخ …../……/…… لغایت تا تاریخ پرداخت آخرین قسط از ثمن معامله به تاریخ ……/…../….. مستفاد از ماده ۴، و حضور در دفترخانه نسبت به اعطای وکالت انتقال و فک پلاک و اخذ سند قطعی فی­مابین طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

۱-۴ مبلغ خودروی موضوع قرارداد با عنایت به نظریه کارشناس خودرو بصورت دقیق بعدد …………………. ریال و به حروف ……………………… ریال تعیین گردید.

۲-۴ مصادف با انعقاد قرارداد حاضر، خریدار مبلغ …………… ریال که ……. درصد از کل مبلغ خودروی موضوع قرارداد را شامل می گردد، نقداً/ یا به موجب چک به شماره …………………. عهده بانک ……………… شعبه ………………… کد …………….. به تاریخ سررسید ……/…../….. به فروشنده پرداخت شد.

۳-۴ مابقی مبلغ خودروی موضوع قرارداد به ارزش ……….. ریال که ……. درصد از مبلغ کل قرارداد فروش خودرو را شامل می شود، پس از اعطای وکالت بلاعزل انتقال و فک پلاک که در دفتر اسناد رسمی به شماره …… و نشانی …….. تنظیم می گردد، به صورت نقداً/ یا به موجب چک به شماره ……. عهده بانک …….. شعبه …………. کد ……………به تاریخ سررسید ……/…../…… پرداخت می گردد.

ماده پنجم: تعهدات طرفین قرارداد

۱-۵ طرفین قرارداد متعهد گردیدند که در تاریخ …./…../….. در دفتر اسناد رسمی به شماره ……… در جهت اعطای وکالت انتقال و فک پلاک و اخذ سند قطعی حاضر گردند.

۲-۵ فروشنده متعهد گردید که تمامی اسناد خودرو از قبیل سند خودرو، کارت خودرو، بیمه نامه و …. را در تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی در اختیار خریدار قرار دهد و هر گونه کوتاهی و ناتوانی نسبت به ارائه اسناد مزبور در تاریخ مقرر، موجبی بر پرداخت خسارت مندرج در ماده ۶ قرارداد حاضر خواهد بود.

۳-۵ خریدار متعهد گردید که در تاریخ انعقاد قرارداد حاضر با وجود نظریه کارشناس خودرو، تمامی جوانب خودرو را رؤیت و عیبی در خودرو مشاهده نکرده است و متعاقباً قادر به طرح ادعای وجود عیب یا نقص در خودرو نخواهد بود.

۴-۵ هر گونه وجود تخلفات راهنمایی و رانندگی و جریمه های آن، بدهی های مالیاتی و دارایی و هر گونه مسئولیت کیفری و حقوقی متوجه خودرو مزبور از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر مسئولیت آن بر عهده فروشنده می باشد.

۵-۵ هزینه های نقل و انتقال و تنظیم وکالتنامه انتقال و فک پلاک و سند قطعی بر عهده …… می باشد.

۶-۵ طرفین متعهد گردیدند که کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط نمودند. موارد خیار تقلب و تدلیس از موضوع بند حاضر مستثنی است.

۷-۵ در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار پرداخت کرده، عودت دهد و مطابق با ماده ۶ نسبت به خسارت عدم ایفای تعهدات رفتار شود. خسارت مذکور علی حده و قابل جمع با مبلغ استردادی خواهد بود.

۸-۵ در صورتی که قسط دوم مبلغ قرارداد موضوع ماده ۴، در تاریخ اعطای وکالتنامه پرداخت نگردد، برای فروشنده حق فسخ متصور می شود، مبلغ اولیه قرارداد عودت و وسیله نقلیه می بایست مسترد گردد. در صورت استنکاف خریدار از استرداد خودرو، خسارت قراردادی مندرج در ماده ۶ لازم الرعایه است.

۹-۵ پس از اعطای وکالت انتقال، فک پلاک، خریدار ملزم است در بازه قانونی مدت اعتبار وکالتنامه اقدام به انجام مورد وکالت اعطایی نماید و در صورت انقضای وکالتنامه اعطایی و عدم انجام مورد وکالت، مفاد ماده ۶ لازم الرعایه می گردد.

۱۰-۵ حق الزحمه تحریر و ثبت قرارداد حاضر در وجه مشاور خودرو و هزینه کارشناس خودرو به صورت تساوی فی مابین پرداخت می گردد.

۱۱-۵ از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر، خودروی موضوع قرارداد در ید خریدار قرار خواهد گرفت و هر گونه تخلفات رانندگی و نیز مسئولیت کیفری و حقوقی از این تاریخ متوجه شخص خریدار می باشد.

۱۲-۵ فروشنده متعهد گردید که سند خودرو به هیچ وجه توقیف و در رهن شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار ندارد و در غیر اینصورت هر گونه خسارت وارده به انضمام خسارت قراردادی موضوع ماده ۶ بر عهده فروشنده خواهد بود.

ماده ششم: ضمانت اجرا

طرفین قراراد متعهد می گردیدند در صورت نقض تعهدات مندرج در ماده پنج و سایر مواد این قرارداد، مسبب خسارت به طرف دیگر و اموال ایشان شود، روزانه مبلغ ………. ریال بابت نقض قرارداد نقداً بعنوان وجه التزام و ضمانت اجرای حسن انجام کار پرداخت نماید.

ماده هفتم: فسخ قرارداد

۱-۷چنانچه فروشنده در تواریخ مقرر گردیده نسبت به اعطای وکالتنامه مزبور و نیز ارائه اسناد مالکیت، بیمه نامه و … اقدامی انجام ندهد، پس از اعلام مراتب نقض تعهدات از سوی فروشنده، خریدار با رعایت حفظ مبالغ پرداختی نسبت به استرداد آن ها، حق فسخ قرارداد حاضر را خواهد داشت.

۲-۷در مقابل در صورتی که خریدار مطابق با تعهدات پذیرفته شده ذیل ماده ۶ و سایر مفاد قرارداد حاضر، از تعهدات مالی و غیرمالی خویش سرباز زند و موجب زیان و ضرر فروشنده شود، ایشان پس از ارجاع به داوری و احراز عدم انجام تعهدات، حق فسخ دارد. داور مرضی الطرفین با توافق مشاور خودرو ……. به نشانی ……. تعیین گردید.

ماده هشتم: حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد، چنانچه انجام موضوع قرارداد حاضر از زمان آغاز بیش از …….. روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.

ماده نهم: نُسخ قرارداد

این قرارداد در …. نسخه و نهم ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضا و اثر انگشت فروشنده : امضاء و اثر انگشت خریدار :

امضاء شهود :

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.