راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۲ نمونه وکالتنامه انجام امور سهام شرکت‌ها

وکالتنامه انجام امور اداری و مالیاتی + انتقال سهام

مورد وکالت:

هرگونه نقل و انتقال اعم از خرید، فروش و صلح سهام در شرکت * سهامی خاص ثبت شده به شماره **** و به شناسه ملی ***** و یا در هر شرکت دیگر، در یک بار یا دفعات متعدد از هر شخص حقیقی و یا حقوقی حتی از شخص وکیل و امضا ذیل کلیه¬ی اوراق، اسناد، قراردادها، صورتجلسات و دفاتر از جمله دفتر ثبت سهام و انجام امور کاری و اداری مربوط به نقل و انتقال سهام موکل و امور اداری مربوط به نقل و انتقال سهام در شرکت موصوف طبق قوانین و مقررات مربوطه و عندالاقتضاء مراجعه به ادارات امور اقتصادی و دارائی و کلیه حوزه‌های مالیاتی و سرممیزی‌های مربوطه و شورای عالی مالیاتی و اداره اجرا و ادارات مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده کلیه ادارات تابعه آن‌ها و عند الاقتضاء پرداخت کلیه وجوه لازمه اعم از مالیاتی و با کلیه بدهی‌های مربوطه به موکلین و اخذ هرگونه اوراق و گواهی و مفاصا حسابهای مالیاتی نقل و انتقال سهام و استعلامات از ثبت شرکت‌ها و مالیات بر شرکت‌ها و ارایه و امضاء اظهار نامه‌های مالیاتی و امضاء فرم‌های مربوط به اخذ گواهی و مفاصا حساب مالیاتی و همچنین دریافت مفاصا حساب مالیاتی مربوط به نقل و انتقال سهام موکل و امضای دیگر فرم‌های مربوطه و امضاء دفاتر ثبت شرکت‌ها از جمله دفاتر خروجی و دادن رسید و تادیه با اخذ وجوه و دادن رسید و دریافت برگ تشخیص مالیات و اوراق مالیاتی از واحد ذیربط و درخواست تعدیل مالیات و مراجعه به هیئتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و شورایعالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری و غیره و حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و امضاء دفتر سهام و تسلیم یا اخذ اسناد و مدارک و اوراق اعم از اصل، رو نوشت و کپی و هر اقدام لازم که در این خصوص لازم و ضروری باشد.

حدود اختیار وکیل: وکیل مرقوم در خصوص انجام امور مورد وکالت با حق توکیل به غیر دارای اختیارات تامه و مطلقه میباشد و امضا و اقدام ایشان در انجام مورد وکالت امضا و اقدام موکل تلقی شده و نافذ و معتبر است.

وکالتنامه حضور در جلسات شرکت

مورد وکالت: انجام کلیه امور حقوقی و کاری موکل در شرکت ثبت شده به شماره و دارای شناسه ملی *و همچنین کلیه شرکت‌هایی که موکل در آن‌ها سهام دارد، نسبت به کل سهام موکل با حق حضور در تمامی جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و غیره و عند الاقتضا هر نوع جلسه‌ای که برای اداره شرکت مذکور برگزار می¬شود و اتخاذ هر نوع تصمیم از طرف موکل و دادن رای طبق اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت از طرف موکل و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف موکل از جمله تفویض، جا به جایی صاحب حق امضای شرکت و امضای صورت جلسات مجامع و هیات مدیره و تغییرات و درج‌عدم مسئولیت موکل و پرداخت دیون دیوانی و مالیات معوقه در بدو ورود در صورت جلسات شرکت وعدم قبول مسئولیت آن‌ها با علم و اطلاع از قوانین و اساسنامه شرکت و قانون تجارت و ثبت آن در ثبت شرکت¬ها و امضای اوراق و دفاتر مربوطه و دریافت پلمپ آن‌ها بدون نیاز به حضور موکل و درج آگهی در روزنامه رسمی و پرداخت هزینه¬های لازم و مراجعه به اداره مالیات بابت پرداخت هر مقدار مالیات مورد نیاز و انجام کلیه امور کاری و اداری مربوطه در کلیه ادارات و نهاد¬های دولتی و غیر دولتی و اخذ هرگونه مجوز و مفاصا حساب مربوط به موکل در شرکت مذکور و انجام سایر امور کاری و اداری اعم از این که در این وکالتنامه تصریح شده باشد یا نباشد.

حدود اختیار وکیل: وکیل مرقوم در خصوص انجام امور مورد وکالت با حق توکیل به غیر دارای اختیارات تامه و مطلقه میباشد و امضا و اقدام ایشان در انجام مورد وکالت امضا و اقدام موکل تلقی شده و نافذ و معتبر است.

۱/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.