راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

وکالت دریافت خسارت اتومبیل

نمونه وکالت دریافت خسارت اتومبیل

مورد وکالت :مراجعه به کلیه مراکز وشرکتهای بیمه دولتی وخصوصی در سرتاسر کشوروانجام کلیه امور اداری نسبت به یکدستگاه ………………………………… دریافت هر نوع خسارت اتومبیل فوق الذکر اعم از بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث و غیره به هر مقدار و میزان و امضا ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک و دادن هر گونه رسید و قبول هر گونه تعهد و در صورت لزوم گواهی امضا فرمهای مربوطه در دفاتر اسناد رسمی . و دریافت هر گونه وجه و خسارت بهر میزان و مبلغ خواه نقدی و یا بصورت چک (با حق مراجعه به بانک مربوطه و دریافت وجه چک و پشت نویسی آن ) و بطور کلی انجام کلیه اموری که جهت دریافت وجه مربوط به خسارت فوق الذکر از بیمه لازم و ضروری باشد سپردن هر گونه تعهد و رضایت نامه .

حدوداختیارات : وکیل مزبور در انجام مورد وکالت دارای اختیار تام میباشد بطوریکه در کلیه مراحل نیازی به حضور و امضای مجدد موکل ‏ نباشدو امضا و اقدام و عمل وکیل در تمامی موارد به منزله امضا واقدام وعمل موکل بوده‏ نافذ و معتبر است مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.