راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

رای دادگاه انتظامی سردفتران استان فارس درباره یک دفتریار

درتاریخ…. دروقت فوق‌العاده دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران استان فارس به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل شده است، پرونده کلاسه…. تحت نظر است دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده وانجام مشاوره، نظربه اینکه اقدام دیگری ضروری به نظر نمی رسد ختم رسیدگی را اعلام وبااستعانت ازخداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه:
درخصوص تخلف انتسابی… دفتریار دفترخانه اسنادرسمی شماره… مندرج درکیفرخواست شماره…. از دادسرای انتظامی سردفتران ودفتریاران مبنی برعدم تکمیل دفتر درآمد مستندبه فراز بند۴۴۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی که برابر شق۱ بند ج ماده ۲۹اصلاحی آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴تقاضای اعمال مجازات گردیده است.

بانگرش درمجموع اوراق ومحتویات پرونده وگزارش بازرسی وکارشناسی اداره کل قرائت لایحه واستماع اظهارات نماینده دفتریار در جلسه رسیدگی، صدور دستور تکمیل تحقیقات، باعنایت به اینکه در وضعیت ثبت الکترونیکی اسناد تمامی محتویات دفتردرآمد دفترخانه با تنظیم وتکمیل سند درسیستم مزبور، بارگزاری وتکمیل می گردد،

که دفتریار درفرض الزام به درج آن در دفتر سنتی درآمد کاری جز بازنویسی اطلاعات مزبور را انجام نمی دهند لذابه نظر هیئت دادگاه انتساب تخلف عدم تکمیل دفتر درآمد به دفتریار دروضعیت کنونی سالبه به انتفاع موضوع بوده، رای بر برائت مشارالیها صادر واعلام می گردد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.