موضوع : گواهی پایان کار پرسنل ( سابقه کار )
گواهی سابقه کاری

بدینوسیله گواهی می شود:  آقای *** فرزند بیگلی بیگلی  به شماره ملی ۰۰۷ صادره از وارده و به شماره بیمه صفر از تاریخ قبل از میلاد لغایت *** در این شرکت در واحد فلان و با سمت ***واقع در محل این شرکت در برره بعنوان کارمند تابع قانون کار مشغول به خدمت بوده اند و در تاریخ ۰۰ بعلت استعفا به دلایل شخصی به خدمات نامبرده خاتمه داده شده است.

آخرین حقوق ماهیانه ایشان معادل*** بوده و نحوه همکاری ایشان با این شرکت بصورت تمام وقت ( ۴۴ ساعت در هفته ) و طبق قوانین وزارت کار بوده است.

وظایف و مسئولیتهای عمده ی ایشان در زمان اشتغال به شرح زیر بوده اند :

۱-    ……………………..

۲-  ……………………..

۳-  ……………………..

۴- ……………………..

این گواهی جهت اطلاع از وضعیت سوابق کاری ایشان می باشد و هیچگونه ارزش قانونی  دیگری ندارد.

امضا

سمت