راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۳ نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک و آپارتمان  + Word / Pdf

فهرست

دانلود نمونه قرارداد اجاره خانه word / Pdf

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری) شماره یک

ماده ۱ – طرفین قرارداد
۱-۱ موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ……… ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .
ماده ۲ – موضوع قرارداد

عبارتست از تملیک منافع ……….. دانگ/دستگاه/یک باب …………. به آدرس ………………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ……….. فرعی از ………….. اصلی …………… بخش ………….. به مساحت ………… متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………. صفحه ……………. دفتر ………… بنام …………………… مشتمل بر ……. اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ ………….. فرعی به متراژ ……… متر مربع/انباری فرعی ……… به متراژ ………. متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.
ماده ۳ – مدت اجاره
مدت اجاره ………. ماه/سال شمسی از تاریخ / / ۱۳ الی / / ۱۳میباشد.
ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت
۴-۱ میزان اجاره بها جمعاً ………….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ …………………….. ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت ………………………. به نام ………….. نزد بانک ……………… واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد . ….. فقره چک به شماره های ………………………………………………. عهده بانک ………….. به موجر تحویل داده شده است.
۴-۲ مبلغ ………………. ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره ……. بانک …………. شعبه ………….. پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ……….. بانک ………….. شعبه …………….. در تاریخ / / ۱۳به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.
ماده ۵ – تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.
ماده ۶ – شرایط و آثار قرارداد
۶-۱ مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
۶-۲ مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.
۶-۳ موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.
۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.
۶-۵ پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.
۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان/مغازه ( حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.
۶-۷ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.
۶-۸ مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل (تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.
۶-۹ در خصوص اماکن تجاری مبلغ …………….. ریال به حروف ……………………… ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.
۶-۱۰ مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
۶-۱۱ موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
۶-۱۳ تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.
هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.
۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.
ماده ۷- اسقاط خیارات
کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده ۸- مقررات ناظر
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.
ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد
این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

      محل امضاء و اثر انگشت موجر                         نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

      محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                      نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

نمونه قرارداد اجاره­ یا اجاره نامه آپارتمان املاک مسکونی

اجاره نامه
ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱- موجر/ موجرین
آقای / خانم …. فرزند… به شماره شناسنامه …. صادره از …. کدملی …. متولد…. ساکن…. تلفن…. با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت …. فرزند…. به شماره شناسنامه …. متولد….به موجب ….
۲-۱- مستاجر/ مستاجرین
آقای / خانم …… فرزند…. به شماره شناسنامه …. صادره از…. کد ملی…. متولد…. ساکن…. تلفن ….با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت…. فرزند….به شماره شناسنامه…. متولد….به موجب….
ماده ۲ : موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارت است از تملیک منافع …. دانگ/ دستگاه/ یک باب …. واقع در …. دارای پلاک ثبتی شماره …. فرعی از …. اصلی…. بخش …. به مساحت …. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال…. به نام….مشتمل بر …. اتاق خواب با حق استفاده برق/ آب/ گاز به صورت اختصاصی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ به شماره و انباری به متراژ…. متر مربع/ تلفن دایر/ غیردایر به شماره …. و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوط که جهت استفاده به رویت مستاجر/ مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۳ : مدت اجاره
مدت اجاره…… ماه/ سال شمسی از تاریخ / / ۱۳ الی / / ۱۳ می­باشد.

ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت
۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً …….. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ………. ریال که در اول/ آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می­شود.
۲-۴- مبلغ …. ریال از طرف مستاجر/ مستاجران به عنوان قرض­الحسنه نقداً /طی چک بشماره …. بانک …. شعبه پرداخت شد و نقداً/ طی چک به شماره …. بانک …. شعبه در تاریخ / / ۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ : تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفا به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده۶ : شرایط و آثار قرارداد
۱-۶- مستاجر نمی­تواند از مورد اجاره برخلاف منظور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
۲-۶- مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد/ ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد، شخص متصرف، در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک، در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.
۳-۶- موجر باید مالک یا متصرف قانونی مورد اجاره باشد و در صورتی که به عنوان ولایت، وصایت، وکالت، قیمومیت، اجاره یا حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره­دادن داشته باشد، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است.
۴-۶- در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید، موجر می­تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی­صلاح بخواهد.
۵-۶- پرداخت هزینه­های مصرفی آب/برق/گاز/ تلفن/ شارژ/ فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ، قبوض پرداختی را به موجر عودت دهد.
۶-۶- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و هم­چنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولان ساختمان بر عهده مستاجر است.
۷-۶- پرداخت هزینه و تعمیرات و هزینه­های کلی از قبیل نصب و راه­اندازی به منظور بهره­برداری از دستگاه تهویه، شوفاژ، کولر، آسانسور و شبکه آب، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه­هایی جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه­ها و میزان آن را عرف تعیین می­کند.
۸-۶- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری­ با موجر است. مالیات بر درآمد و مشاغل (تجاری، اداری) بر عهده مستاجر است.
۶-۹- در خصوص اماکن تجاری مبلغ …. ریال به حروف …. ریال به عنوان حق سرقفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردید/ نگردیده است.
۱۰-۶- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته بود به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارت نسبت به عین مستاجره، مستاجر متعهد به جبرن خسارت وارده خواهد بود.
۱۱-۶- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی­های زمان اجاره، نسبت به استرداد قرض­الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
۱۲-۶- در صورتی که موجر نسبت به پرداخت هزینه­هایی که موجب انتفاع از ملک می­باشد، اقدام نکند و به مستاجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد، مستاجر می­تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات اقدام و هزینه­های مربوط را با موجر محاسبه کند.
۱۳-۶- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضای مدت قرارداد ممکن است در صورت تمدید، قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.
۱۴-۶- مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ­گونه عذر و بهانه­ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید، چنانچه مستاجر مورد اجاره را در تاریخ انقضا، کامل تخلیه ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید، موظف است، روزانه مبلغ …. ریال به عنوان اجرت­ المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه (اجرت­المثل) یا مبلغ قرض­الحسنه بلااشکال است.

ماده۷ :
کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنای خیار تدلیس از طرفین اسقاط گردید.

ماده ۸ :
این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۹ :
به استناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضا و گواهی می­نمایند.

ماده ۱۰ :
حق ­الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …. بالمناصفه بر عهده طرفین است که هم زمان با امضای این قرارداد مبلغ …. ریال به موجب قبض شماره …. و….پرداخت شد.

ماده۱۱ :
این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ ساعت …. در دفتر مشاور املاک شماره …. به نشانی….در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضا و مبادله گردید. مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را ممهور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند. هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است.

ماده ۱۲ :
موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می­شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی
فروشنده خریدار شهود
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد معامله، تمام مراتب مندرج در این اجاره نامه به تایید و گواهی اینجانب می­رسد.
مهر و امضای مشاور املاک

نمونه قرارداد اجاره ملک شامل ( آپارتمان ،مغازه ،خانه مسکونی ) | شماره سه

الف) موجر / موجرین

خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی ……………………………………………………..

اگر اجاره نامه به وکالت از طرف مالک است متن ذیل را هم پر نمائید

وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .
ب) مستأجر / مستأجرین

خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………………. صادره از ………………………. متولد ………………………. تلفن ………………………. به نشانی ………………………. ……………………….

عبارتست از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه به صورت …………. خوابه به زیربنای ………… متر مربع واقع در طبقه ……… واحد ضلع ………. به نشانی ……………………….

همچنین دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره …………………… و منصوبه های در آن شماره کنتور برق ………………………. و آب ………………………. و گاز شهری ………………………. که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فون کوئل , نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت , کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع گردید و مشخصات ثبتی مورد اجاره به شماره پلاک ثبتی ………………………. فرعی از ………………………. اصلی بخش ……………………….(نمونه قرارداد اجاره نامه)
ت) مدت اجاره

به مدت ……………تاریخ شروع آن از ………………………. و خاتمه آن به تاریخ ………………………. هجری شمسی
ث) اجاره بها

به قرار ماهیانه مبلغ ………………………. ریال که برای تمام مدت قرارداد اجاره مجموعاً مبلغ ………………………. ریال خواهد شد که مال الاجاره ماهانه در اوایل هرماه در قبال اخذ رسید کتبی به موجر پرداخت نماید , عدم پرداخت مال الاجاره یا عدم وصول هریک از چک های مال الاجاره ها ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید موجب فسخ باقی مدت قرارداد برای موجر خواهد بود و موجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.(نمونه قرارداد اجاره نامه)

تبصره : مبلغ ………………………. ریال به عنوان قرض الحسنه از سوی مستأجر به موجر به صورت نقدی / طی چک به شماره ………………………. عهده بانک ………………………. شعبه ………………………. حساب جاری ………………………. پرداخت گردید و مقرر شده که پس از انقضاء و تخلیه و تسویه حساب های احتمالی عیناً به مستأجر مسترد خواهد شد .
ج) شروط

مورد اجاره به منظور استفاده مسکونی ویا ……….. شخص مستأجر و خانواده اش که مجموعاً ………. نفر هستند به اجاره واگذار شده است .
مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد .
پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .
پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .(نمونه قرارداد اجاره نامه)
اسقاط کافه خیارات از طرفین انجام شد .
مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .
موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه , در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد .
مالیات مستغلات و مالیات بر اجاره و تعمیرات کلی به عهده موجر است .
چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد موظف و مکلف است روزانه مبلغ ……………… ریال به عنوان ( اجرت المثل ) ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و برداشت مبلغ خسارات ناشی از تأخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است .

تبصره : چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات فوق الذکر قرارداد موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

چنانچه تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجب می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و انکسار شیشه و درب به عهده مستأجر می باشد .
هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را ملحوظ نظر دارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .
مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد .
تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد .
بقیه مواردی را که در این قرارداد ذکر نشده است طبق آیین مقررات مالک و مستأجر خواهد بود .
این قرارداد در تاریخ …………………… تنظیم و مشمول قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ می‌باشد .
این قرارداد اجاره در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم , امضاء و مبادله شد که یک نسخه نزد تنظیم کننده قرارداد باقی می ماند .
هریک از موجر و مستأجر موظفند حق کمیسیون مشاور املاک را بپردازند .
دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود نیست ( ماده ۳۴۳ قانون تجارت )

محل امضاء و اثر انگشت موجر محل امضاء و اثر انگشت شاهد اول محل امضاء و اثر انگشت مستأجر محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

۳.۹/۵ - (۱۷ امتیاز)
2 نظرات
 1. امیر بهاری می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من بدون اجازه شما، با فرض اینکه کپی از متن قراردادها قابل استفاده هست، فایل قرار داد اجاره مسکونی رو کپی کردم.
  امیدوارم منو ببخشید
  ارادتمند
  امیر بهاری

  1. راهشگر می گوید

   سلام
   فایل ها جهت استفاده رایگان است
   موفق باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.