راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۲ نمونه نامه کسر از حقوق برای بانک

گواهی کسر از حقوق (۱)

بانک *** شعبه تهران – سعادت آباد

بدینوسیله گواهی می‌شود

آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] با شماره ملی [شماره ملی] از تاریخ [تاریخ شروع اشتغال] به عنوان [عنوان شغلی] در این شرکت مشغول به کار می‌باشد و ماهانه مبلغ [مبلغ حقوق] ریال به عنوان حقوق دریافت می‌نماید.

این گواهی طبق درخواست نامبرده به منظور ارائه به آن بانک جهت دریافت تسهیلات تا سقف مبلغ [مبلغ تسهیلات] ریال، صادر گردیده است.

چنانچه تسهیلات گیرنده اقساط تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، طبق اعلام کتبی آن بانک، اقساط معوقه از حقوق نامبرده کسر و در وجه آن بانک حواله خواهد گردید.

ضمناً چنانچه به هر دلیلی مانند قطع رابطه یا فوت، ارتباط نامبرده با این شرکت قطع گردد؛ این شرکت تعهد و تضمین می‌نماید کلیه مطالبات بانک از بابت تسهیلات مذکور (که طی نامه از سوی آن بانک اعلام می‌گردد) را در وجه آن بانک حواله نماید.

مهر و امضا

[نام و نام خانوادگی و سمت]

[تاریخ]

توضیحات:

  • این گواهی باید به صورت رسمی و در سربرگ شرکت یا سازمان صادر شود.
  • اطلاعات هویتی و شغلی متقاضی باید به طور دقیق در گواهی قید شود.
  • مبلغ حقوق و مبلغ تسهیلات باید به صورت عدد و حروف نوشته شود.
  • در صورت وجود هرگونه کسورات از حقوق، باید در گواهی قید شود.
  • گواهی باید توسط مقام مسئول در شرکت یا سازمان مهر و امضا شود.

گواهی کسر از حقوق (۲)

به نام خداوند

بانک ***ایران

شعبه …………….

بدینوسیله گواهی می‌شود که آقای/خانم ……………… فرزند ……………… با شماره ملی ……………… کارمند رسمی/پیمانی/قراردادی یا بازنشسته/مستمری‌بگیر این شرکت/اداره/موسسه/سازمان …………………. بوده و مبلغ ………………………… ریال ماهانه به عنوان حقوق/مستمری دریافت می‌نماید.

این گواهی طبق درخواست نامبرده به منظور ارائه به آن بانک جهت دریافت تسهیلات تا سقف مبلغ …………………………. ریال، صادر گردیده است.

چنانچه تسهیلات‌گیرنده اقساط تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، طبق اعلام کتبی آن بانک، اقساط معوقه از حقوق/مستمری نامبرده کسر و در وجه آن بانک حواله خواهد گردید.

ضمناً چنانچه به هر دلیلی، مانند قطع رابطه یا فوت، ارتباط نامبرده با این شرکت/اداره/موسسه/سازمان قطع گردد؛ این شرکت/اداره/موسسه/سازمان تعهد و تضمین نمود کلیه مطالبات بانک از بابت تسهیلات مذکور (که طی نامه از سوی آن بانک اعلام می‌گردد) در وجه آن بانک حواله نماید.

مهر و امضاء

مدیر عامل

شرکت/اداره/موسسه/سازمان ………………….

تاریخ: ………….

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.