حقوق و اقتصاد

بیمه بیکاری کرونا

بیمه بیکاری کرونا  در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت دوازدهم تصمیم گرفت تا بر اساس قانون به کسانی که در پی شیوع این ویروس کار خود را از دست دادند، ...