دفاتر اسناد رسمی

ماده ۲۲ قانون ثبت

‌ماده ۲۲ قانون ثبت – همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌منتقل ...

هزینه انتقال سند ملک با کیست؟

از سوالاتی که تقریباً به تعداد اسناد انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی پرسیده می‌شود این است که هزینه انتقال سند ملک با کیست؟ آیا فروشنده باید هزینه سند را پرداخت کند یا خریدار؟ ...