حقوق قانون کار سال 99
قانون کار به عنوان سند جامع حمایت از حقوق کارگران ، برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران شورایی به نام شورای عالی کار را پیش بینی کرده است ....
قانون كار
قانون کار (مصوب ۱۳۶۹,۰۸,۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) قانون کار فصل اول- تعاریف کلی و اصول ماده ۱- کلیه...