راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد وجه
رضا asked 4 سال ago

آیا موجر بدون استرداد وجه رهن می تواند از مستاجر بخواهد که خانه را تخلیه کند ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
علی رضا answered 4 سال ago

✍ مطابق مقررات ، در صورتی که‌ موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد ، تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به اجرای احکام می باشد .
همچنین اگر موجر مدعی ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن ، آب ، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌ و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد ، موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند ، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا را به اجرای احکام‌ تحویل دهد . در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌ وجه یا سند به مستآجر به‌‌ همان میزان‌ خودداری و پس از رسیدگی و صدور رای دادگاه ، مطالبات موجر را کسر و الباقی آن را به مستاجر مسترد می نماید .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer