راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

عدم انتقال سند توسط مالک به خریدار

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنعدم انتقال سند توسط مالک به خریدار
جلال asked 4 سال ago

اگر مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود . چه اقدامی میتوان انجام داد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نه شود ،
خریدار‌ می تواند با طرح دعوی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند و انتقال ملک به نام خریدار به طرفیت فروشنده و کسی که ملک به نام آن می باشد در دادگاه محل وقوع ملک اقدام نماید .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer