نوشتن فک رهن به تعداد سند

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکننوشتن فک رهن به تعداد سند
آریا 1 سال قبل

سلام. برای ششدانگ پلاک ثبتی بعدازفوت مالک به تعداد وراث که۸نفرهستن ۸جلدسندمالکیت صادرشده.
اصل ومازادآن۸جلدسند طی ۲فقره سنددررهن بانک رفته.
سوال اینکه برای فک رهن به تعداد ۸جلد سند.۸فقره فک رهن نوشته بشه،؟
برای مازادهم که سندجداگانه نوشته شده فک رهن چگونه خواهدبود؟

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

دوست گرامی
اگر برای وارث اسنادمالکیت باصفحه وثبت ودفتر متفاوت صادر شده باشد همانظور که برای تنظیم سند برای هرصفحه وثبت ودفتر یک استعلام جداگانه لازم است درموقع فک رهن ویافسخ هم باید برای هرصفحه وثبت ودفتر هم یک فقره اطلاعنامه فک رهن یافسخ صادر شود تادرموقع عمل به دفتر وصفحه وثبت مربوطه رجوع ومراتب فک رهن درملاحظات ثبت وصفحه مربوطه قید شود ضمنا صدور تعددفک رهن دلیل براخذ تحریر برای هرفک رهن ثبت وصفحه نخواهد شد وصرفا تحریر دوفقره فک رهن اصل ومازاد باید وصول شود.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
جرم تشویش اذهان عمومی