انتقال انباری و پارکینگ به شخصی دیگر در خارج از ساختمان

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنانتقال انباری و پارکینگ به شخصی دیگر در خارج از ساختمان
مجید 1 سال قبل

 انتقال انباری و پارکینگ به تنهائی به افرادی غیر از مالکین ساختمان امکان دارد؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق مقررات ، انتقال انباری و پارکینگ به تنهائی به افرادی غیر از مالکین مجموعه آپارتمان ها و نیز انتقال مشاعی پارکینگ به مالکین دو واحد یا بیشتر امکان پذیر نیست .
همچنین برابر بند ۱۶ دستور العمل تفکیک آپارتمانها ، انتقال دو واحد پارکینگ یا بیشتر به مالک یا مالکین یک آپارتمان به طوری که مالک یا مالکین یک واحد آپارتمان دارای پارکینگ متعدد و واحد دیگر فاقد پارکینگ شود صحیح نیست .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
بازرسی تلفن همراه توسط مامورین فتا