ایام عده و احکام آن

علی 1 سال قبل

آیا در ایام عده امکان رجوع وجود دارد ؟

2 پاسخ
الهه 1 سال قبل

✍ مطابق مقررات ، ایام عده به ایامی پس از طلاق که در آن حق رجوع وجود دارد و حتی  زن می تواند به مهریه بخشیده شده خود باز گردد یا مرد رجوع کند و زن حق ازدواج با مرد دیگری را طی این مدت نداره ، ایام عده گفته می شود .
همچنین حق رجوع و ایام‌عده با توجه به نوع طلاق متفاوت است .
در طلاق خلع و مبارات و رجعی این مدت سه ماه تمام است .
عده وفات چهار ماه و ده روز است .
عده عقد موقت دو ماه است .
طلاق بائن یائسه و دختر زیر ۹ سال و طلاق بائن غیر مدخوله هم عده ندارد .

الهه 1 سال قبل

✍ مطابق مقررات ، ایام عده به ایامی پس از طلاق که در آن حق رجوع وجود دارد و حتی  زن می تواند به مهریه بخشیده شده خود باز گردد یا مرد رجوع کند و زن حق ازدواج با مرد دیگری را طی این مدت نداره ، ایام عده گفته می شود .
همچنین حق رجوع و ایام‌عده با توجه به نوع طلاق متفاوت است .
در طلاق خلع و مبارات و رجعی این مدت سه ماه تمام است .
عده وفات چهار ماه و ده روز است .
عده عقد موقت دو ماه است .
طلاق بائن یائسه و دختر زیر ۹ سال و طلاق بائن غیر مدخوله هم عده ندارد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
امتناع مالک از پرداخت سهم مشاعات