تصادف تنها منجر به خسارت مالی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتتصادف تنها منجر به خسارت مالی
علی 1 سال قبل

 هر گاه تصادف تنها منجر به خسارت مالی شود . میتوان صحنه تصادف را تغییر داد ؟

1 پاسخ
ابراهیم 1 سال قبل

مطابق مقررات ، هر گاه تصادف تنها منجر به خسارت مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیله نقلیه سلب نشده باشد ، رانندگان موظفند بلافاصله وسیله نقلیه را برای رسیدگی و بازدید کارشناسان تصادفات در محل حادثه ، به کنار راه منتقل کنند تا موجب سد معبر نگردد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
پشیمانی زوجه بعد از بخشش مهریه