حکم عقد بیعی با بایع مجنون

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحکم عقد بیعی با بایع مجنون
کرم 1 سال قبل

سلام . دوستان فرض کنید یک عقد بیعی صورت گرفته است  اما سال ها بعد از این عقد مشخص میشود که بایع مجنون دائمی بوده است ، مبیع هم همچنان در دست خریدار هست،اگر بایع که حجرش احراز شده فوت کند ورثه چه اقدامی برای اون مبیع قادرند انجام بدهند؟
 

1 پاسخ
کسری 1 سال قبل

مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری، در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه‌ی او مسلم باشد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
عدم تمکین زوجه در دوران عقد