دستکاری مرز زمین توسط همسایه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکندستکاری مرز زمین توسط همسایه
یاسر 1 سال قبل

 ملکی را خریداری نمودم که به واسطه دیوار محصور شده است . حدود ده متر از طول دیوار شخصی برای زمین همسایه و حدود ۳ متر شخصی برای زمین من است . شخص همسایه بدون اجازه بنده ستون موجود در زمین من را تخریب کرده است و روی دیوار شخصی من دیوار کشیده است. آیا میتوانم بطور قانونی دستور تخریب دیوار بنا شده روی دیوار شخصی خودم را بگیرم ؟
 

1 پاسخ
رحمانی 1 سال قبل

دعوی رفع تصرف عدوانی همراه با دستور موقت مبنی بر تعطیل فعلی عملیات ساخت را در دادگاه محل ملک مطرح نمایید.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
دریافت نفقه از همسر