صدور حکم برائت در دادگاه کیفری بدون جلسه رسیدگی؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتصدور حکم برائت در دادگاه کیفری بدون جلسه رسیدگی؟
رها 1 سال قبل

آیا دادگاه کیفری بدون جلسه رسیدگی میتواند برائت صادر کند ؟ مخصوصا در مورد پرونده هایی که رای وحدت رویه هست؟
 

1 پاسخ
کرمی 1 سال قبل

در قانون اساسی در اصل۳۷ به این شیوه در مورد برا ئت گفته که اصل برائت هستش و هیچکس از نظدر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم شما ثابت شده باشه در دادگاه بنابراین رسیدگی میشه اگر مجرم نباشید اصل بر برا ئت هستش که در مواد دیگه قانون هم به ان اشاره میشود.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
خودکشی و عواقب آن