عدم انتقال سند توسط مالک به خریدار

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنعدم انتقال سند توسط مالک به خریدار
جلال 1 سال قبل

اگر مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود . چه اقدامی میتوان انجام داد ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق مقررات ، هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نه شود ،
خریدار‌ می تواند با طرح دعوی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند و انتقال ملک به نام خریدار به طرفیت فروشنده و کسی که ملک به نام آن می باشد در دادگاه محل وقوع ملک اقدام نماید .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
امکان صد‌‌‌ور گذرنامه برای زنان متاهل؟