عدم حضور در جلسه دادرسی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتعدم حضور در جلسه دادرسی
سارا 1 سال قبل

عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی موجب چه چیزی می شود ؟

1 پاسخ
دریا 1 سال قبل

ماده ۹۵ ـ قانون ایین دادرسی مدنی :
عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نیست . در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین درصورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوابدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
توقف پرونده دادخواست مهریه بدلیل فوت زوجه