فروش مال غیر جرم حقوقی است یا کیفری؟

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودروفروش مال غیر جرم حقوقی است یا کیفری؟
نادر حسن زاده 2 سال قبل

اگه یه نفر ملکی رو یه بار به صورت قولنامه ای بفروشه یه بار هم به صورت وکالتی آیا میشه تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کرد و اینکه جنبه حقوقی داره یا کیفری؟

2 پاسخ
احسان سعیدی 2 سال قبل

اگر وقت وکالت نامه به معنای انتقال باشه به معنای معامله باشه و منافی حقوق فروشنده اول باشه انتقال مال غیر هست ولی اگر وکالت به معنای معامله نباشه و منافی معامله اول نباشه انتقال مال غیر نیست

احسان سعیدی 2 سال قبل

اگر وقت وکالت نامه به معنای انتقال باشه به معنای معامله باشه و منافی حقوق فروشنده اول باشه انتقال مال غیر هست ولی اگر وکالت به معنای معامله نباشه و منافی معامله اول نباشه انتقال مال غیر نیست

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
محاسبه سهم ماشین ورثه ای