مطالبه افت قیمت اتومبیل در تصادفات رانندگی

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودرومطالبه افت قیمت اتومبیل در تصادفات رانندگی
یاسر 1 سال قبل

آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟
 

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

✅ افت قیمت که در تصادفات رانندگی مخصوصاً درخصوص تصادف ماشین‌های نو حاصل می‌شود چنانچه در نظریه کارشناس نیز ذکر شده باشد همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین در حد قراردادی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد قابل مطالبه است و ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی توسط وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳/۹/۱۳۴۵ نیز مؤید این موضوع است.
🔻 ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی:
ماده ۲ – کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجهتصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در‌تعمیرگاه نمود مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
فوت صاحب برگ سبز قبل از سند