معامله صوری زوج برای فرار ار مهریه

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقمعامله صوری زوج برای فرار ار مهریه
احسان سعیدی 1 سال قبل

با سلام.برای اجرای مهریه توسط زوج اقدام شده است. و برگه دست شوهر رسیده است . شوهر تا چه زمانی مجازاست اموالش رو به نام کسی دیگری بکند؟ قبل از شکایت یا قبل از توقیف اموال ؟
 

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

اگر درخواست تامین خواسته هم داده شده باشد  مال توقیف میشود. و نمیتواند منتقل کند.
درغیر اینصورت مشکلی وجودندارد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی