پشیمان شدن خانم از طلاق

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقپشیمان شدن خانم از طلاق
محمد 2 سال قبل

سلام خانمی اجرائیه صادر کرده و از طرق سامانه ارسال گردید و بعدا پشیمان شده و مهریه اش را هم می خواهد ببخشد دستور العمل آن چیست

1 پاسخ
راهشگر عضو سایت 2 سال قبل

سلام همکارعزیز.بخشیدن مهریه دردفترخانه اسنادرسمی بایدانجام گیردالبته دفتراسنادرسمی ازدفترازدواج استعلام می نمایدودفترازدواج می نویسدزوجه درخواست اجراییه مهریه را نموده است که دراین حالت زوجه بامراجعه به دائره اجراثبت اسنادکنسل شدن درخواست خودش رامی نماید،وبرهمین اساس دفتراسنادرسمی بخشیدن مهریه راانجام می دهد( البته زوجه بایدحق بخشیده شدن مهریه راازنظرسنی داشته باشددرغیراین صورت بایدباولی خودش دردفتراسنادبرای بخشیدن مهریه حضورپیدانماید)

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تقسیم اموال پدر در هنگام حیات