چه زمانی متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتچه زمانی متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند؟
بهنوش 1 سال قبل

 سلام . چه موقع متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ، با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند ، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن ، امکان ملاقات با وکیل را ندارد .
آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری ، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی ، صدور رای ، طرق اعتراض به آراء ، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود .
مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد ، می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند ، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند .
همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد .
مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ، با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می ‌تواند تقاضای حضور وکیل کند .
وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد .در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون مذکور است ، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی ، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد ، انتخاب می نمایند .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
آیا ممانعت از تحصیل فرزند جرم است؟