گرفتن رای اعسار برا ی پرداخت مهریه پرداخت مهریه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتگرفتن رای اعسار برا ی پرداخت مهریه پرداخت مهریه
راحله 1 سال قبل

اگر شخصی فوت کند . و زن و فرزندی هم نداشته باشد . آیا دارایی او به  خواهرش هم می رسد ؟

1 پاسخ
الهه 1 سال قبل

 مطابق مقررات . چنانچه متوفی فرزندی نداشته باشد و والدین او زنده باشند . تمام اموال او به والدین می رسد و دیگر به برادر و خواهر او چیزی از ترکه نمی رسد .

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
افزایش حق نفقه با گذشت زمان