راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

انتقال خودرو

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاکبا عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین
ادامه مطلب ...

نمونه سند رسمی انتقال خودرو

نمونه سند رسمی انتقال خودروفروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………… خریدار :
ادامه مطلب ...