راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

انعقاد قرار داد

قرارداد ملکی

قرارداد (حق انتفاع سکنی رقبی)  مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای…
ادامه مطلب ...

قرارداد لوله کشی گاز

 قرارداد لوله کشی گاز این قرارداد در تاریخ ……………….. مابین شرکت …………….. به نمایندگی ………………. به نشانی ………………………………… تلفن ……………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای…
ادامه مطلب ...

قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد کانال کشی کولر  این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و…
ادامه مطلب ...

قرارداد کارجو

 قرارداد کارجو این قرارداد مابین مرکز مشاوره شغلی و کاریابی ………………………. (دارای مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی) به عنوان طرف اول قرارداد و آقای / خانم ………………………….. به شماره…
ادامه مطلب ...