راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

برابر مقررات قانون مدنی بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. با ایجاب و قبول ولو به‌صورت شفاهی بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود که در رویه عملی برای انجام یک معامله نوشته و سند عادی
ادامه مطلب ...