راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

دفتر اسناد رسمی

نمونه سند رسمی انتقال خودرو

نمونه سند رسمی انتقال خودروفروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………… خریدار :
ادامه مطلب ...

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو

نمونه متن سند رسمی صلح خودرومصالح : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن …………………………………………………………………….
ادامه مطلب ...