راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

شرح قانون مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول - قواعد عمومیمبحث اول - مقدمات اجراماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین
ادامه مطلب ...