راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

صلح عمری

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی
ادامه مطلب ...