راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قرارداد خرید و فروش آپارتمان

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی)

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی) ماده ۱ – طرفین قرارداد۱-۱) فروشنده/فروشندگان… فرزند… به شماره شناسنامه… صادره از… کد ملی… متولد… ساکن… تلفن….با
ادامه مطلب ...