راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قرارداد ناظر پروژه پژوهشي

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

قرارداد ناظر پروژه پژوهشي اين قرارداد فيمابين شرکت ……………… به نمايندگي…………….مدير پژوهش و فنآوري به نشاني: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس : …………. که از اين پس کارفرما ناميده مي شود…
ادامه مطلب ...

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

فرم قرارداد ناظر پروژه پژوهشي شماره قرارداد ناظر : اين قرارداد فيمابين شرکت ……………… به نمايندگي…………….مدير پژوهش و فنآوري به نشاني: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس : …………. که از اين…
ادامه مطلب ...