راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قرارداد

قرارداد کانال کشی کولر

قرارداد کانال کشی کولر  این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و…
ادامه مطلب ...

قرارداد درای وال

قرارداد درای وال طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس……………………….
ادامه مطلب ...

قرارداد خرید و عرضه مرغ

طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….
ادامه مطلب ...