راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نمونه سند رسمی بیع زمین

نمونه سند رسمی بیع قطعی زمین دارای دفترچه مالکیت

روشنده : آقای / خانم ……………. …………… فرزند :………. ………. بشناسنامه شماره ……… صادره ………………….. متولد……………………… به شماره ملی ……………………….. ساکن ………………………………………………….. خریدار : آقای / خانم
ادامه مطلب ...