راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نمونه سند رسمی

نمونه سند رسمی بیع قطعی زمین دارای دفترچه مالکیت

روشنده : آقای / خانم ……………. …………… فرزند :………. ………. بشناسنامه شماره ……… صادره ………………….. متولد……………………… به شماره ملی ……………………….. ساکن ………………………………………………….. خریدار : آقای / خانم
ادامه مطلب ...

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک برگ

فروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………………………….. خریدار : آقای / خانم
ادامه مطلب ...