راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نمونه سند

نمونه سند رسمی انتقال خودرو

نمونه سند رسمی انتقال خودروفروشنده : آقای / خانم ………………………….. فرزند :………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …………………………………… خریدار :
ادامه مطلب ...

نمونه سند رسمی رهن خودرو برای وام کشاورزی (مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی)

نمونه سند رسمی رهن خودرو برای وام کشاورزی (مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی)دائن / مرتهن : بانک کشاورزی ……………………….. با نمایندگی آقای ……………………. به موجب نامه شماره …………………………. بانک کشاورزی
ادامه مطلب ...