راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

نمونه قرار داد

قرارداد ملکی

قرارداد (حق انتفاع سکنی رقبی)  مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای…
ادامه مطلب ...

قرارداد لوله کشی گاز

 قرارداد لوله کشی گاز این قرارداد در تاریخ ……………….. مابین شرکت …………….. به نمایندگی ………………. به نشانی ………………………………… تلفن ……………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای…
ادامه مطلب ...