راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

 

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور به شرح زیر می باشد :

  1. زارعین صاحب اراضی نسقی

زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زراع صاحب نسق زراعی قید شده باشد .

  1. مالکین

به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد .

  1. صاحبان باغات و تأسیسات

به افراد حقیقی و حقوقی اطلاق می گردد که برحسب اسناد مذکور در بند ۲ مدعی مالکیت عرصه و اعیانی باغات و تأسیسات باشند .

  1. باغ

طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور می باشد .

ماده ۲ – هیأت مندرج در قانون در اداره منابع طبیعی و یا واحد جایگزین در هر شهرستان تشکیل می شود و مسئولیت اداره جلسات هیأت به عهده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد.

تبصره ۱ – دبیرخانه هیأت مذکور زیرنظر رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان در اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل می گردد . کلیه امور دبیرخانه تحت نظر مسئولین دبیرخانه انجام خواهد شد .

تبصره ۲ – به منظور پیگیری امور و هماهنگی دبیرخانه های شهرستان ها دبیرخانه ای زیر نظر دبیرکل منابع طبیعی استان تشکیل می گردد .

ماده ۳ – سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع را ظرف حداکثر مدت ۳ ماه پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه در هر شهرستان تشکیل دهد .

تبصره ۱ – در اجرای قانون موضوع این آیین نامه وزارت خانه های دادگستری و کشاورزی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نمایندگان قانونی خود را ( با توجه به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۲۲/۶/۶۷ ) به دبیرخانه هیأت در هر شهرستان معرفی می نمایند . اداره کل منابع طبیعی مکلف است مورد را پیگیری نماید .

تبصره ۲ – برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایری به معرفی دستگاه مربوطه شهرستان در هیأت شرکت می نمایند .

ماده ۴ – هر هیأت بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید .

تبصره ۱ – معترض به تشخیص منابع ملی شده ( یا قائم مقام قانونی وی ) اعتراضیه خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیأت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید ( معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد ) .

تبصره ۲ – سازمان جنگل ها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی نیز می توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی که به موجب آن منابع ملی و انفال در سهم اشخاصی حقیقی و یا حقوقی قرار گرفته است اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند .

تبصره ۳ – سازمان جنگل ها و مراتع کشور دفتر ثبت اعتراض نامه و اوقات – ثبت آرا و همچنین فرم اعتراض نامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده و از طریق ادارات منابع طبیعی در اختیار هیأت ها قرار می دهد . قبض رسید اعتراض نامه سه نسخه ای است و شماره مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام اداره منابع طبیعی تحویل گیرنده در موقع تحویل در دفتر مخصوص ثبت می شود .

تبصره ۴ – اعتراض نامه تنظیمی از جانب معترض و مستندات ارائه شده حداکثر ظرف ده روز توسط مسئول دبیرخانه هیأت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تکمیل بودن براساس تاریخ دریافت اعتراض نامه ( به جز مواردی که به تشخیص مدیرکل منابع طبیعی استان باید با رعایت اولویت خارج از نوبت رسیدگی شود ) با تعیین وقت رسیدگی در دستور کار هیأت قرار می گیرد.

تبصره ۵ – در صورتی که اعتراض نامه و یا مدارک ارائه شده دارای نواقصی باشند ظرف مدت مذکور در تبصره فوق اخطار رفع نقص از سوی دبیرخانه به عنوان معترض با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقص ( بین ۵ تا ۱۰ روز ) صادر می گردد . در صورتی که معترض ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام ننماید اعتراض نامه به همان نحو همراه با گزارش مسئول دبیرخانه جهت تصمیم گیری در دستور کار هیأت قرار می گیرد .

تبصره ۶ – اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود این دفتر مجلد ، نخی کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسئول دبیرخانه هیأت یا نماینده وی امضاء و مهر می شود .

ماده ۵ – هیأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی و آیین نامه های مربوطه رسیدگی می نماید .

ماده ۶ – هیأت بدواً با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض و در صورت لزوم با اخذ سوابق و مدارک موجود در اداره منابع طبیعی و در صورت لزوم سوابق و مدارک ادارات کشاورزی ، ثبت اسناد و سایر مراجع ذیربط و معاینه محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین محلی و ملاحظه نقشه های هوایی و زمینی به موضوع رسیدگی و گردش کار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام در مقدمه صورت جلسه نوشته و جهت صدور رأی در اختیار قاضی عضو هیأت قرار می دهد به نحوی که گردش کار از رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا در یک صورت جلسه مندرج و منعکس باشد .

ماده ۷ – قاضی عضو هیأت منحصراً با ملاحظه نظریه کارشناسی هیأت رأی نهایی خود را صادر می نماید . رأی قاضی لازم الاجراست و از طریق دبیرخانه هیأت برای اجرا به مراجع ذیربط ارسال می گردد .

ماده ۸ – رأی قاضی عضو هیأت طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی توسط مأمورین دادگستری و ضابطین قوه قضائیه ( نیروهای انتظامی ) و یا دبیرخانه هیأت به اشخاص ذینفع ابلاغ می گردد .

ماده ۹ – رأی قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است . درخواست تجدیدنظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود .

ماده ۱۰ – پس از صدور و ابطال یا اصلاح اسناد مالکیت بر مبنای رأی صادره از طرف هیأت چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع قضایی خواهند بود .

ماده ۱۱ – به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و این آیین نامه دبیرخانه مرکزی در سازمان جنگل ها و مراتع کشور تشکیل خواهد شد . این دبیرخانه موظف است هرسه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آیین نامه را به معاون وزیر جهاد سازندگی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور ارائه نماید .

تبصره – شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۲- به منظور تأمین بخشی از هزینه های رسیدگی به اعتراضات به استناد ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور معادل ۵% ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) اراضی اعتراض شده براساس محاسبه اداره منابع طبیعی توسط معترض یا معترضین به حساب بانکی که بر حسب درخواست مسئول امور مالی اداره کل منابع طبیعی استان و از طریق عامل خزانه استان در یکی از شعب بانک های موجود در محل افتتاح می گردد واریز می شود .

تبصره – پرونده هایی که تاکنون تشکیل ولی منتهی به رأی نشده است مشمول این ماده خواهند بود .

ماده ۱۳ – به هریک از اعضاء هیأت و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون و این آیین نامه همکاری می نمایند متناسب با پیشرفت کار بر طبق دستورالعمل رئیس سازمان جنگل ها و مراتع حق حضور در جلسات و حق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۴ – اداره منابع طبیعی پس از کسر هزینه های موضوع ماده فوق باقی مانده وجوه دریافتی را حداکثر تا آخر هر ماه به حسابی که به درخواست سازمان جنگل ها و مراتع در یکی از شعب بانک های تهران افتتاح می شود واریز می نماید .

برداشت از حساب مذکور با امضای رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذیحساب سازمان امکان پذیر می باشد .

وجوه حاصله به منظور تأمین هزینه های رسیدگی هیأت ها در سطح کشور هزینه خواهد شد .

ماده ۱۵ – ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیأت مندرج در قانون به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از اعلام نهایی حسب تقاضای ادارات ذیربط نسبت به اصلاح یا ابطال و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند .

ماده ۱۶ – پس از تشکیل هر هیأت مسئول دبیرخانه به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراتب را به دیوان عدالت اداری اعلام و خواسته می شود که کل پرونده های مطروحه در دیوان را که در مورد اختلاف مذکور در قانون تشکیل گردیده به دبیرخانه آن شهرستان ارسال نمایند .

ماده ۱۷ – مأمورین و کسانی که مأمور اجرای مقررات قانون موضوع این آیین نامه می باشند هرگاه در اجرای مقررات قانون مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قواین مقرر است محکوم خواهند شد .

ماده ۱۸ – وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها و مراتع اعتبارات و امکانات لازم را جهت اجرای این قانون پیش بینی و هر ساله برای منظور کردن در بودجه کل کشور به دولت ارائه می نماید .

ماده ۱۹ – کلیه هزینه های تهیه نقشه و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی و آگهی های مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون و آیین نامه مزبور به عهده ذینفع می باشد .

تبصره – سازمان جنگل ها و مراتع کشور به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخئر جنگلی و ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور به جز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشد .

ماده ۲۰ – دبیرخانه موضوع تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ مصوب ۲۴/۱۰/۶۷ وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون حفظ و حمایت از ذخائر جنگلی منحل و ادارات کشاورزی شهرستان ها یا واحدهای جایگزین آنها مکلفند کلیه پرونده های موجود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه موضوع این آیین نامه تحویل نمایند و هیأت ها موظفند بدون طی مراحل اداری مجدد به این پرونده ها رسیدگی نمایند . بدین ترتیب معترضین نیازی به تسلیم اعتراض مجدد به هیأت موضوع این آیین نامه ندارند .

تبصره – رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۴ در این ماده نیز الزامی می باشد .

ماده ۲۱ – سازمان های جهاد سازندگی و ادارات کل منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تصرف غیرمجاز و تجاوز به منابع طبیعی کشور ، به وسیله مأمورین انتظامی محل ، رفع تجاوز نمایند .

ماده ۲۲ – اصلاحات لازم در این آیین نامه توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور پیشنهاد و پس از تصویب وزارت جهاد سازندگی جهت اجراء ابلاغ می گردد .

ماده ۲۳ – این آیین نامه اصلاحی در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ (۱۶/۷/۷۳) به تصویب وزارت جهاد سازندگی رسیده که جایگزین مصوبه مورخ ۲۰/۱۰/۷۰ این وزارت می گردد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. ضمناً آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۴/۱۰/۶۷ وزارت کشاورزی و اصلاحات بعدی آن کان لم یکن اعلام می گردد .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین منابع طبیعی و جنگل ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”8040″ style=”” color=”” text=”خرید”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.