راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه نظامی

بعضی جرایم هستند که بر حسب اینکه چه کسی آن جرم یا جرائم را مرتکب شده است مرجع قضایی صالح به رسیدگی آن متمایز از سایر مراجع قضایی است بر طبق قانون مجازات هر جرمی مستوجب مجازات است باید به آن رسیدگی شود اما برخی از جرایم وجود دارد که رسیدگی به آن باشد در مراجع خاص و بر طبق آیین دادرسی خاصی صورت گیرد که از جمله دادگاه ها و دادسرا های خاص عبارتند از : دادگاه انتظامی وکلا ، دادگاه روحانیون ، دادگاه نظامیان و غیره که دادگاه نظامیان به جرایم اشخاص نظامی رسیدگی می کند که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشخاصی که نظامی خوانده می شوند بیان شده است این اشخاص بر طبق این قانون مجازات می شوند و اگر شرایط اعمال تخفیف وجود داشته باشد به آنان تخفیف داده خواهد شد که در این قانون جرایمی که تخفیف و تبدیل مجازات بر آنان اعمال می شود بیان گردیده و به سه دسته مجازات های تا دو سال و دسته دیگر مجازات های بیش از دوسال تا پنج سال و همچنین مجازات های بیش از پنج سال تقسیم می گردد و در صورتی که جهات تخفیف مجازات یا تغییر محکومیت وجود داشته باشد می تواند به ترتیب بیان شده در قانون تخفیف یا تبدیل مجازات اعمال گردد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی و تبدیل مجازات حبس تا دو سال نظامیان و تبدیل مجازات حبس تا سه ماه نظامیان و تخفیف مجازات حبس بیش از پنج سال خواهیم پرداخت.

تبدیل مجازات حبس تا دو سال نظامیان
به موجب قانون جرایم نیرو های مسلح اگر نظامیان در دادگاه های نظامی به مجازات حبس تا دو سال محکوم شده باشند در صورت وجود شرایط تخفیف ، مجازات حبس تا یک سوم مجازات مقرر در قانون تخفیف داده می شود که به یکی از مجازات های زیر می تواند تبدیل شود :

در مورد کارکنان پایور ( پرسنل نظامی غیر وظیفه )
کسر خقوق و مزایایی آنها به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال
جزای نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون ریال
محرومیت از گرفتن ترفیع از سه ماه تا یک سال
انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه
منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال

در خصوص کارکنان وظیفه
اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه
جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال
منع اشتغال به خدمت در منطقه ای خاص به مدت معین

تبدیل مجازات حبس تا سه ماه نظامیان
بر طبق قانون تخفیف و تبدیل مجازات در شرایطی که امکان اعمال تغییر محکومیت وجود دارد ، می تواند انجام شود بر همین اساس زمانی که بر طبق قانون مجازات نظامی بیش از دو سال تا پنج سال باشد بر طبق قانون به مجازات های ذیل تبدیل می شود :

کارکنان پایور
جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال
تنزل یک درجه و یا رتبه
انفصال موقت از شش تا یک سال

کارکنان وظیفه
جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال
اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه

تخفیف یا تبدیل مجازات حبس بیش از پنج سال
زمانی که فرد نظامی جرمی انجام دهد که مجازات آن بیش از پنج سال حبس باشد قاضی دادگاه نظامی می تواند در صورتی که به وی تخفیف تعلق گیرد یعنی دارای شرایط اعمال تخفیف یا تغییر محکومیت باشد مجازات او به یکی از مجازات های زیر تبدیل گردد :

در مورد کارکنان پایور
جزای نقدی از سی میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال
محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال
تنزل یک تا دو درجه و یا رتبه
انفصال موقت به مدت یکسال

و در خصوص کارکنان وظیفه
جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.