راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تست آئین دادرسی مدنی (۱)

سوال ۱

رسیدگی فرجامی عبارت است از ……..

الف) تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی باموازین شرعی و مقررات قانونی .
ب) تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با مقررات قانونی .
ج) تشخیص انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .
د) تشخیص عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .

پاسخ ۱

گزینه الف صحیح است.
به استناد ماده ۳۶۶.ق.ا.د.م که مقرر می دارد: « رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. »

سوال ۲

اگر دادخواست فرجام خواه رد شود و درخواست فرجام تبعی شده باشد، …. .

الف) این درخواست بلا اثر خواهد شد.
ب) این درخواست باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
ج) در دعاوی مالی این درخواست بلا اثر خواهد شد .
د) در دعاوی غیرمالی این درخواست بلا اثر خواهد شد .

پاسخ ۲

گزینه الف صحیح است.
به استناد ماده ۴۱۵. ق.ا.د.م که مقرر می دارد: « اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثرمی گردد ».

سوال ۳

کدامیک در خصوص موارد نقض رأی در دیوان عالی کشور، نادرست است؟

الف) آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد .
ب) رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
ج) دادگاه صادرکننده رأی صلاحیت محلی نداشته حتی اگر نسبت به آن ایراد نشده باشد.
د) عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا اگر رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

پاسخ ۳

گزینه ج صحیح است .
به استناد ماده ۳۷۱. ق.ا.د.م
نکته: عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد، می تواند سبب نقض رأی در دیوان عالی کشور باشد .

سوال ۴

در هنگام فرجام خواهی، مدرک مثبت سمت فرجام خواه …………….

الف)می بایست همچون سایر ضمائم دادخواست، به تعداد فرجام خواندگان بعلاوه یک نسخه باشد .

ب)اگر در مرحله بدوی یا تجدیدنظر ارائه نشده باشد، می بایست ضمیمه دادخواست فرجامی نیز قرار بگیرد .

ج) اگر در مرحله بدوی یا تجدیدنظر ارائه شده باشد نیز می بایست ضمیمه دادخواست فرجامی قرار بگیرد .

د) اگر در مرحله بدوی یا تجدیدنظر ارائه شده باشد نیز می بایست به تعداد فرجام خواندگان بعلاوه یک نسخه ضمیمه دادخواست فرجامی قرار بگیرد.

پاسخ ۴

گزینه ج صحیح است.
به استناد ماده ۳۸۷ق.ا.د.م
نکته: در هنگام فرجام خواهی، مدرک مثبت سمت فرجام خواه اگر درمرحله بدوی یا تجدیدنظر ارائه شده باشد نیز می بایست ضمیمه دادخواست فرجامی قرار بگیرد چرا که ممکن است شخص ذی سمت در هنگام مراحل بدوی یا تجدیدنظر، هم اکنون سمت خود را از دست داده باشد.

سوال ۵

کدام گزینه در باب درخواست تأمین دلیل و مرجع صالح برای درخواست صحیح است؟
۱ )فقط اشخاص ذینفع که مطمئن از تعذر استفاده از دلیل خود باشند می توانند درخواست ملاحظه و صورت برداری کنند.
۲ )اشخاص ذینفع که احتمال دهند استفاده از دلیل آنها در آینده متعذر می شود می توانند درخواست توقیف و تأمین آن دلیل را دهند.
۳ )تقاضای تأمین دلیل از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
۴ )در نقاطی که شورای حل اختلاف باشد تقاضای تأمین دلیل از شورا و الا از دادگاهی می شود که دلیل در حوزه آن واقع شده باشد.

پاسخ ۵

گزینه ۴ صحیح می باشد.
شرح: درخواست تأمین دلیل در صلاحیت دادگاهی است که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه ی آن واقع است (ماده ۱۴ )مگر در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد که در این صورت باید به شورای مزبور داده شود )بند چ ماده ۱۹ قانون شورای حل اختلاف (۱۳۹۴)
به موجب ماده ۱۴۹ ق.آ.د.م، “در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند (ایراد گزینه ۱ )که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا
دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری ( ایراد گزینه ۲ ) از اینگونه دلایل است”.
نکته تکمیلی: قرار رد درخواست تأمین دلیل غیر قابل تجدیدنظر است.

سوال ۶

کدام گزینه صحیح است؟

الف) فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه پذیرفته می شود.
ب) فرجام تبعی فقط از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود.
ج) اگر هر دو طرف دعوا در قسمتی که محکوم شده اند درخواست فرجام نمایند، فرجام خواهی هر یک اصلی خواهد بود.
د) هر سه مورد .

پاسخ ۶

گزینه د صحیح است.
به استناد ماده ۴۱۴ ق.ا.د.م که مقرر می دارد :.

۲:۵۰

« فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود »
برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به دکتر شمس، ج ۲ ، .ش ۸۹۱ .

سوال ۷

درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود که ظرف ……… … پاسخ دهد.

الف ) ده روز، بطور کتبی
ب) بیست روز، بطور کتبی
ج) ده روز، بطور کتبی یا شفاهی
د) بیست روز، بطور کتبی یا شفاهی

پاسخ ۷

گزینه ب صحیح است.
به استناد ماده ۴۱۳.ق.ا.د.م

سوال ۸

کدام یک از موارد ذیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟


الف) جرم تعزیری که مجازاتش صرفاً جزای نقدی است. 
ب) جرم تعزیری که مجازاتش صرفاً تعزیر درجه ۸ است. 
ج) جرم تعزیری که مجازاتش صرفاً جزای نقدی درجه ۸ است. 
د) جرم تعزیری که مجازاتش صرفاً جزای نقدی درجه ۸ باشد به شرطی که شورا مستقر در روستا نباشد.

پاسخ ۸

گزینه صحیح گزینه ۴ است. 
توضیح تشریحی: مستند به بند «ح» و تبصره ۳ ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف. 

سوال ۹

اگر حکم دادگاه اول پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نقض شود، دادگاه مرجوع الیه …. .

الف ) فقط در خصوص صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر شعبه دیوان است .
ب) در همه موارد مکلف به تبعیت از نظر شعبه دیوان است.
ج) می تواند رأی اصراری صادر نماید ، مگر در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، که مکلف است تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد .
د) در همه موارد حتی در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، می تواند رأی اصراری صادر نماید.

پاسخ ۹

گزینه ج صحیح است.
به استناد ماده ۴۰۸ ق.ا.د.م
نکته: اگر نقض حکم در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات باشد، دادگاه مرجوع الیه مکلف است تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور راانجام داده ، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید »

سوال ۱۰

در دعوایی در خصوص فسخ نکاح در دادگاه بدوی قرار رد دادخواست صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده است . در صورت نقض رأی پس از فرجام خواهی، پرونده به کدامیک ارجاع می گردد؟

الف) همان شعبه دادگاه تجدیدنظر استان
ب ) همان دادگاه بدوی صادر کننده قرار
ج) شعبه دیگر دادگاه بدوی
د) شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان

پاسخ ۱۰

گزینه ب صحیح است.
به استناد بند ب ماده ۴۰۵ ق.ا.د.م که مقرر می دارد «: ……
ب ـ در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد ».

پاسخ ۱۱

گزینه ب صحیح است.
به استناد ماده ۴۰۳. ق.ا.د.م که مقرر می دارد: « اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشورآن را اصلاح و رای را ابرام می نماید ».

سوال ۱۲

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با مراجع قضایی در حوزه قضایی دو استان مختلف. حل اختلاف با کجاست؟
الف_ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است .
ب_ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ج_ شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستانی که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
د_ شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان مرکز استانی که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است

پاسخ ۱۲

گزینه الف صحیح است
با توجه به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف بند ج

سوال ۱۳

چنانچه شورای حل اختلاف , دعدای متقابلی اقامه نماید که از صلاحیت این شورا خارج باشد کدام گزینه صحیح است؟
الف_ رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
ب_ رسیدگی به هر دو دعوای اصلی و متقابل درصلاحیت مرجع قضایی صالح است.
ج_ شورای حل اختلاف به دعوای اصلی رسیدگی می نماید و دعوای متقابل را به مرجع قضایی صالح می فرستد.
د_ شورای حل اختلاف هر دو دعوی را به دادگاه تجدیدنظر استان می فرستد تا مرجع صالح را تعیین نماید.

پاسخ ۱۳

گزینه ب صحیح است
با توجه به ماده ۲۲ قانون شورای حل اختلاف ” در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می آید “

به این مطلب امتیاز بده post
1 نظر
  1. Milcom جی @Yeay1311 می گوید

    سلام من جناباز بازنشسته پیدافند هستم ۲ پرونده در شورای حل اختلاف ۱۶و۱۷ که یک دلال خرید فروش سکه دارم که در حقم ظلم میکنند عاجزانه کمک چون دیگر ولیل اکثر خودشان چکهای برگشتی میاورنند دادگاه شاکی میشونند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.