راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت (۱)

خواهان: …………نام خانوادگی: ……….نام پدر: ……….شغل:دانشجو، محل اقامت: ………………..

خوانده: ……….نام خانوادگی: ………..نام پدر: ………..شغل: خرازی فروشی، محل اقامت: ………………..

بخوانید: نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت

وکیل یا نماینده قانونی: ……….نام خانوادگی: ………شغل: وکالت دادگستری، محل اقامت: ………………..

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال دودانگ از پلاک ثبتی….بخش….تهران

بخوانید: نمونه رأی قرار دستور موقت

دلایل و منضمات دادخواست: نسخ تصدیق شده قرارداد مورخ:….،استعلام ثبتی (عنداللزوم)وکالتنامه، اظهارنامه،دلیل پرداخت قسمتی از ثمن، گواهی دفترخانه….تهران

ریاست شعبه … دادگاه …

عالیمقام:

احتراما
به عرض عالی می رسد: در تاریخ … موکل دو دانگ از پلاک ثبتی مرقوم را به مبلغ … ریال از خوانده خریداری نموده، مبلغ … ریال از ثمن پرداخت گردیده، تسویه مانده آن موکول به آماده شدن مدارک انتقال بوده است.
نظر بر امتناع خوانده از تدارک مفاصا حسابهای دارائی و شهرداری و امتناع وی از انتقال رسمی مورد معامله بالاخص با توجه به اینکه علیرغم ارسال اظهارنامه و ابلاغ آن از حضور در دفترخانه و انتقال مورد معامله خودداری نموده است از محضر عالیجناب به استناد ماده ۷۷۰ ق – آ – د -م صدور قرار دستور موقت، اجرای آن حسب ماده ۷۸۲ همین قانون (به لحاظ فوریت امر و جلوگیری از نقل و انتقال احتمالی) ارسال قرار به اداره ثبت، سپس ابلاغ به خوانده استدعا می شود. حسب ماده ۷۸۰ ق. آ. د. م دادخواست ماهیتی در مدت ده روز مقرر قانونی تقدیم خواهد شد. گواهی دفتر خانه مبنی بر عدم حضور خوانده در دفترخانه پیوست دادخواست است. خسارت احتمالی پس از تعیین مبلغ واریز خواهدشد.


نام – امضاء

وکیل خواهان


شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

شعبه ………… دادگاه …….…… رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ………………..
تاریخ ……………امضاء

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.