بند (خ) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه
بند (خ) ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه

دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص معافیت ایثارگران از پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی (بخشنامه شماره ۴۲۹۳۰ مورخ ۲۱/۳/۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران- سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

با عنایت به تصمیم جلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران (ابلاغی به شماره ۷۹۱۷۳/۵۵۶۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۸ دبیر هیأت دولت)،‌ به پیوست متن دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع «معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی» که با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و به تأیید این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

ماده ۱- عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل، به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

الف- صندوق بیمه:‌ کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو بیمه‌های پایه اجتماعی، اعم از دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی، اختصاصی و یا صنفی.

ب- بیمه‌شده: اشخاص مشمول این دستورالعمل که با عناوینی از قبیل بیمه‌شده و مشترک، به عنوان بیمه‌پرداز عضو اصلی صندوق بیمه محسوب می‌گردند.

پ- صندوق بیمه مبدأ: صندوق بیمه‌ای که بیمه‌شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوطه مشترک آن صندوق بوده است.

ت- صندوق بیمه مقصد: صندوقی که بیمه‌شده در زمان ارائه درخواست، عضو آن محسوب و برابر ضوابط مربوطه، سوابق بیمه‌ای خود را از صندوق بیمه مبدأ به آن منتقل می‌نماید.

ث- سوابق بیمه: کلیه ایام قابل احتساب به  عنوان بیمه‌پردازی -مطابق با قوانین و مقررات صندوق بیمه مقصد- که حق بیمه مربوط به آن به صندوق بیمه مبدأ پرداخت شده باشد.

ج- تغییر صندوق بیمه: تغییر صندوق بیمه ای بیمه‌شده به دلیل مواردی نظیر؛ تبدیل وضعیت استخدامی، تغییر محل کار یا خدمت و یا نوع فعالیت،‌در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

چ- حق بیمه: مجموع وجوهی که بابت عضویت بیمه‌شده و برای سنوات بیمه‌ای، تحت هر عنوان اعم از کسور بازنشستگی، حق بیمه یا عناوین مشابه – اعم از سهم بیمه‌شده و کارفمرا- به صندوق بیمه‌ای ذیربط پرداخت می‌شود.

ح- حق بیمه قابل انتقال: حق بیمه مربوط به سوابق بیمه در صندوق بیمه مبدأ که بنا به درخواست بیمه‌شده و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، به صندوق بیمه مقصد قابل انتقال می‌باشد.

خ- درخواست: تقاضای کتبی بیمه شده به صندوق مقصد برای نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای خود از صندوق بیمه مبدأ به صندوق بیمه مقصد.

د- مابه‌التفاوت: تفاوت مبلغ محاسبه‌شده به عنوان حق بیمه مورد عمل برای سوابق قابل انتقال به صندوق بیمه مقصد با مبلغ حق بیمه قابل انتقال از صندوق بیمه مبدأ، برای یک‌بار و حداکثر تا مدت ۱۵ سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه.

ذ- دستگاه مشمول: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۲) که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد و یا دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی هستند.

ماده ۲- کلیه بیمه شدگان شامل؛ ایثارگران، فرزندان شهداء، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه که تغییر صندوق بیمه داده اند و ارایه درخواست آنها به صندوق بیمه مقصد در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه محقق شده باشد، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

تبصره- مرجع تشخیص مشمولین، بر اساس قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران می باشد.

ماده ۳- صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست بیمه‌شده، نسبت به بررسی موضوع و انجام مکاتبه لازم با صندوق بیمه مبدأ اقدام نماید. صندوق بیمه مبدأ مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مکاتبه مذکور، نسبت به بررسی سوابق، محاسبه مبلغ حق بیمه قابل انتقال و اعلام آن به صندوق بیمه مقصد اقدام نماید.

تبصره- درخواست انتقال سوابق بیمه از دو یا چند صندوق بیمه مبدأ به صندوق بیمه مقصد (با رعایت ضوابط صندوق بیمه مقصد)، بلامانع است. در صورت وجود همپوشانی در سوابق بیمه، صرفاً یکی از سوابق مذکور (به انتخاب بیمه شده و تأیید صندوق بیمه مقصد) قابل محاسبه می باشد.

ماده ۴- صندوق بیمه مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق یبمه مبدأ، نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت و اعلام و وصول آن به شرح ذیل اقدام نماید:

۱- در صورت وجود رابطه استخدامی بیمه شده با یکی از دستگاه های مشمول، دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از اعلام صندوق بیمه مقصد، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه به حساب صندوق بیمه یادشده و از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی اقدام نماید.

۲- با توجه به مفاد بند (ژ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمه شدگان، مابه التفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد.

تبصره- صندوق بیمه مقصد مکلف است پس از وصول مابه التفاوت مربوطه، نسبت به دریافت مبالغ حق بیمه قابل انتقال از صندوق بیمه مبدأ و احتساب سوابق بیمه به عنوان سابقه بیمه پردازی بیمه شده در صندوق بیمه مقصد اقدام نماید.

ماده ۵- دستگاه مشمول ذیربط، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مکلفند در چارچوب بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به پیش بینی اعتبار مورد نیاز و اعلام آن به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت بررسی و درج در لوایح بودجه سنواتی (در محل ردیف های مربوطه) اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در حدود اعتبار مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت بندهای (د) و (ح) ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تخصیص اعتبار به دستگاه مشمول مربوطه اقدام نماید.

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای کلیه دستگاه های مشمول و صندوق های بیمه، لازم الاجرا می باشد.

محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
“الحق لمن غلب” – کدهای حقوقی (۱)