راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

رأی قرار تأمین دلیل (۲)

نظر به درخواست تأمین دلایل خواهان و در تطبیق درخواست وی با ماده ۳۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد بعدی آن در باب تأمین دلیل، ضمن موافقت با درخواست وی قرار تأمین دلایل صادر و اعلام می شود و مقرر می دارد عضو مجری قرار پس از ملاحظه درخواست خواهان و مستندات آن در معیت خواهان به محل مورد قرار که در درخواست وی مشخص شده مراجعه نموده و با در نظر گرفتن مراتب زیر:
مشاهدات و ملاحظات خود را در صورت مجلس اجرای قرار منعکس کند. با توجه به مراتب فوق مقرر می دارد، دفتر:
ا- قرار صادره را در آمار منظور نماید، ۲ – وقت احتیاطی تعیین شود. ۳- پس از انجام مورد قرار و در جهت تطبیق صورت مجلس تنظیمی با قرار صادره، پرونده امر به نظر برسد.


دادرس شعبه …


حتما بخوانید: نمونه دادخواست درخواست تأمین دلیل

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.