راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر

 

ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی

ماده۱- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – آیین نامه: آیین نامه عمران اراضی بایر موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۴۴۸ مورخ ۱/۶/۱۳۵۵.
ب – اصلاحیه آیین نامه: اصلاحیه مواد (۸) و (۱۱) آیین نامه، موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۷۳۷/ت۴۰۱۱۴ک مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۹.
پ – مرحله اول قانون: اولین مرحله از مراحل سه گانه اصلاحات ارضی که همان اجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی – مصوب ۱۳۴۰- می باشد.
ت – املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی: دهات و مزارعی که طبق ماده(۲) قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی – مصوب۱۳۴۰- مازاد بر حدنصاب مالکین بوده و مطابق ماده (۱۴) قانون یادشده به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی به دولت انتقال یافته است.
ث – اراضی بایر: اراضی که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.
ج – اراضی بایر مرحله اول اصلاحات ارضی: آن قسمت از اراضی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی در محدوده دهات مورد تقسیم، به زارعین صاحب نسق منتقل نشده است به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمان ها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع.
چ – اراضی موات: اراضی بایری که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی نمی باشد.
ح – عمران: عملیات و اقدامات اشخاص بر روی آن قسمت از اراضی بایر و موات که منجر به زیر کشت آبی یا دیم اعم از زراعت یا باغ قرارگرفتن آن می شود.
خ – متصرف: زارعان یا ساکنان دهات مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی که اراضی بایر و موات را تا تاریخ ۱/۶/۱۳۵۵ تصرف و تاکنون به امر کشت آبی یا دیم اشتغال دارند.
د – بهره مالکانه: نسبت مشخصی از معادل پولی محصول زراعی که دولت از متصرف به طور سالانه دریافت می نماید.
ذ – کمیسیون تشخیص: کمیسیون مقرر در ماده (۱۱) اصلاحیه آیین نامه به منظور تشخیص عمران و زیرکشت آبی یا دیم درآمدن اراضی و احراز زمان تصرف و تشخیص متصرف تا تاریخ تصویب آیین نامه.
ر- کمیسیون تقویم: کمیسیون مقرر در ماده (۸) اصلاحیه آیین نامه به منظور تقویم بهره مالکانه سنوات تصرف و همچنین ارزش روز اراضی بایر و موات بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری.
ز- سنوات تصرف اراضی: از تاریخ تصرف به تأیید کمیسیون تشخیص تا زمان تعیین تکلیف متصرف.

ماده۲- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است قبل از هرگونه اقدامی در جهت تعیین تکلیف با متصرفین، به منظور احراز مالکیت دولت بر عرصه، مراتب را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام نماید.

تبصره – در خصوص املاک مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی (شامل املاک خریداری شده توسط دولت یا سایر املاک که به نحوی به دولت منتقل شده است)، گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مبنی بر تأیید مالکیت دولت که در آن میزان سهم مالکیت دولت در باقیمانده پلاک مشخص شده باشد، کفایت می نماید.

ماده۳- ضوابط موضوع این تصویب نامه، ناظر بر آن قسم از اراضی تصرفی است که توسط متصرف عمران شده باشد. در صورتی که اراضی تصرفی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد اعمال مقررات این تصویب نامه مشروط به احراز تصرفات متصرف اولیه قبل از تاریخ ۱/۶/۱۳۵۵ خواهد بود.

تبصره – احداث هرگونه اعیانی و تأسیسات نظیر سکونت گاه و سوله و انبار توسط اشخاص بر روی اراضی مورد بحث از شمول این تصویب نامه خارج بوده و در اجرای مقررات ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین – مصوب۱۳۴۶- مطابق مصوبه شماره ۲۰۱۱ مورخ ۳/۷/۱۳۸۶ شورای اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.

ماده۴- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است از زمان ابلاغ این تصویب نامه نسبت به شناسایی اراضی و متصرفین اینگونه اراضی که تا تاریخ ۱/۶/۱۳۵۵ اراضی فوق را تصرف نموده و زیر کشت آبی و یا دیمی درآورده اند اقدام نموده و موضوع را به نحو مقتضی از طریق انتشار اطلاعیه و آگهی در جراید و ابلاغ به شورای اسلامی محل به اطلاع متصرفین برساند.

تبصره۱- تقاضای تعیین تکلیف اراضی تصرفی کشت آبی منوط به ارائه گواهی از سوی شرکت سهامی آب منطقه ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر امکان تأمین آب لازم جهت کشت مذکور و در مورد اراضی تصرفی دیمی منوط به وجود میانگین بارندگی لازم سالیانه در یک دوره ۳۰ ساله (که حداقل آن سالیانه ۲۵۰ میلیمتر می باشد) به تشخیص مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و تأیید اداره هواشناسی می باشد.

تبصره۲- سطح اراضی مورد درخواست نباید از حد نصاب های موضوع ماده (۴۵) آیین نامه اصلاحات اراضی – مصوب۱۳۴۳- تجاوز نماید.

ماده ۵ – درخواست خرید و انتقال اراضی تصرفی با ارائه نقشه دقیق اراضی یادشده برابر فرم شماره (۱) که به مهر « دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، انجام می شود. مدیریت جهاد کشاورزی پس از بررسی، سوابق اجرایی مربوط آنها را به اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی بلامعارض بودن اراضی از حیث منابع ملی، اداره امور آب به منظور صدور گواهی تأمین آب و اداره هواشناسی برای تعیین میزان میانگین بارندگی باتوجه به نقشه اراضی تصرفی ارسال می نماید.

ماده۶ – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است به منظور تشخیص شمول اراضی و سابقه و میزان تصرف، موضوع را به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید. نظر کمیسیون تشخیص در خصوص تعیین سابقه تصرف و احراز سایر شرایط مذکور در این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

ماده۷- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از اخذ نظر کمیسیون تشخیص مبنی بر شمول اراضی و احراز شرایط متصرف، موظف است تقویم بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی تصرفی را براساس نرخ کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط متصرف به کمیسیون تقویم ارجاع نماید. کمیسیون تقویم ظرف دو ماه پس از وصول نظریه کمیسیون تشخیص نسبت به ارزیابی اقدام می نماید. مدیریت جهاد کشاورزی نظریه کمیسیون تقویم را ظرف پانزده روز به متصرف ابلاغ می نماید.

ماده۸ – پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری عضو کمیسیون های تشخیص و تقویم، موضوع مواد (۶) و (۷) این تصویب نامه به عهده متصرف می باشد و در صورت اعتراض به نظریه کارشناسی ابلاغ شده (کمیسیون های تشخیص و تقویم) پرداخت هزینه کارشناسی به عهده معترض (اعم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و متصرف) می باشد.

تبصره۱- متصرف موظف است قبل از انجام کارشناسی ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ توسط مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به واریز دستمزد کارشناس اقدام نماید.

تبصره۲- در تعیین قیمت اراضی عواملی مانند میزان مرغوبیت اراضی قبل از سرمایه گذاری و عمران، موقعیت اراضی از لحاظ دوری و نزدیکی به شهرها و فاصله آن از جاده اصلی و شرایط تأمین آب مصرفی و نوع محصول یا محصولات مورد کشت و با توجه به قیمت منطقه ای اراضی (به عنوان یکی از عوامل تصمیم گیری) لحاظ خواهد شد.

تبصره۳- بهره مالکانه ایام تصرف اراضی مشمول این تصویب نامه از زمان تصرف (قبل از ۱/۶/۱۳۵۵) تا زمان تعیین تکلیف اراضی براساس نظریه کمیسیون تقویم محاسبه و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

تبصره۴- اعتبار مدت تقویم (ارزیابی بها) اراضی تصرفی پس از ابلاغ به متصرف حداکثر به مدت شش ماه تعیین می گردد و در صورت انقضاء مدت مذکور و یا عدم واریز مبلغ ارزیابی در مدت مقرر، با درخواست مجدد متصرف، مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است برای یک بار مجدداً نسبت به ارزیابی اراضی با هزینه وی و ابلاغ به متصرف اقدام نماید.

تبصره۵ – در صورت عدم اقدام متصرف ظرف مهلت مقرر، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است پرونده متصرف را جهت اقدامات قانونی به اداره کل منابع طبیعی استان تحویل نماید.

ماده۹- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تکمیل فرم های شماره (۱) و (۲) که به مهر « دفتر هیأت دولت» تأیید شده است پرونده متشکله را به همراه مدارک زیر به مدیریت امور اراضی استان ارسال می نماید تا پس از بررسی و تأیید آن نسبت به امضاء سند توسط رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام شود.
الف – گواهی تأمین آب که به تأیید اداره امور آب شهرستان محل وقوع ملک رسیده باشد، یا گواهی اداره هواشناسی محل مبنی بر تأیید میانگین بارندگی موضوع تبصره «۱» ماده (۵) این تصویب نامه و تأییدیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبنی بر کشت مرسوم دیم در منطقه.
ب – نقشه اراضی با مقیاس (۰۰۰/۱۰ :۱) تحت تصرف مورد تأیید کارشناس نقشه برداری مدیریت امور اراضی استان.
پ – نظریه کمیسیون های تشخیص و تقویم شامل سابقه تصرف، مساحت اراضی و نیز تعیین بهره مالکانه ایام تصرف و ارزش روز اراضی.
ت – فیش واریزی بهره مالکانه ایام تصرف.

ماده۱۰- بهای اراضی از سوی متصرف به حساب مربوط واریز و پس از ارایه فیش واریز وجه، متصرف جهت تنظیم سند به دفترخانه عامل معرفی می شود.

تبصره – صدور سند به نام متصرفین با رعایت حدنصاب های مقرر در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی است و در غیر این صورت اسناد مربوط به صورت مشاعی صادر می شود.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”7569″ style=”” color=”” text=”خرید”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.